Alanında Uzman Ekibimiz ile

Alanında Uzman Ekibimiz ile

Vergi, Denetim, Danışmanlık ve
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.,
yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim
ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HABERLER

Tüm sektörler için hazırladığımız ve derlediğimiz vergi, denetim, mali, hukuksal ve muhasebesel konuların bulunduğu yazılarımız.

Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI A.1 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu maddede ...

Kesinleşmiş Alacakların Tahsilinden Vazgeçme

I-KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇME ALACAĞIN KAPSAMI ÖDENMESİ GEREKEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR a)   − Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz ...

Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı

(I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde ...

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan KDV Oranı

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 31 Temmuz ...

2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

**283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir. ...

Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme

Sirküler: 2021-SR-1986 Konu: Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme   02/04/2021 tarihinde meclise sunulan ve halihazırda komisyonda görüşmeleri ...