2019/7 – KDV İndiriminde “Vuku Bulduğu Takvim Yılı” Şartı Değişti Fakat 2018 Yılına Dikkat!

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2019/7 – KDV İndiriminde “Vuku Bulduğu Takvim Yılı” Şartı Değişti Fakat 2018 Yılına Dikkat!

Konu : KDV İndiriminde “Vuku Bulduğu Takvim Yılı” Şartı Değişti Fakat 2018 Yılına Dikkat!

Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 29/3.maddesinde: “İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir” denilmektedir.

06.04.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7104 sayılı kanunun 8. maddesiyle 3065 Sayılı Kanunun 29/3. Maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

MADDE 8- 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin;

(2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(3) numaralı fıkrasına “vuku bulduğu” ibaresinden sonra gelmek üzere “takvim yılını takip eden” ibaresi eklenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:23) taslağında yayınlanmış olup kanunun uygulamasına açıklık getirilmiştir.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/KDVTeb23Taslak.pdf?aa

2019 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2019 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2020 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarları indirim konusu yapılabilecektir. 

Ancak, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 yılında ilgili defterlere kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.