2020/22 – ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Hk.

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2020/22 – ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Hk.

Sirküler: 2020-SR-1902

Konu: ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Hk.

03 Mart 2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)” yayımlandı.

Yayımlanan bu tebliğ ile polipropilen üretim tesislerindeki propilen üretiminde kullanılacak propan teslimlerinde sıfır oranında ÖTV uygulanması ve ÖTV (I) sayılı listedeki bazı mallar için “Özel Teminat Sertifikası” sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

1) Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılacak Propan Teslimleri

15.09.2019 tarihli ve 1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesi uyarınca, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.12 G.T.İ.P. numaralı “(Sıvılaştırılmış) Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmişti.

Yayımlanan bu tebliğ ile 2 nci maddesine göre, 3 Mart 2020 tarihinden itibaren polipropilen üretim tesislerinde propilen üretiminde kullanılmak üzere yapılacak “Sıvılaştırılmış Propan” teslimlerine ilişkin ÖTV’nin beyanında;

  1. ÖTV mükellefleri bu suretle sıfır (0) olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri sıvılaştırılmış propan miktarlarını, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek beyan edeceklerdir.
  2. Ayrıca ÖTV mükellefleri, bu teslimin yapıldığı döneme ilişkin verilen ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünün “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” ekini doldurmaları gerekmektedir.

2) ÖTV (I) sayılı listedeki bazı mallar için “Özel Teminat Sertifikası”  sisteminin uygulanması

Bu Tebliğde yer alan genel ve özel şartları birlikte taşıyan ve GİB sistemi üzerinden üretilecek ÖTV Ön Kontrol Raporu sonucu olumlu olan mükelleflere verilebilecek “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” ile;

  • Aerosol üretiminde kullanılan P.G. için ödenen ÖTV’nin,
  • ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, (B) cetvelindeki mallar için ödenen ÖTV’nin,
  • İhraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlar için ödenen ÖTV’nin

nakden iade talepleri, ÖTS’yi haiz olanların, iade talep tutarının;

– ÖTS-A sahibi mükellefler için % 20′si,

– ÖTS-B sahibi mükellefler için % 40‘ı,

– ÖTS-C sahibi mükellefler için % 60‘ı

kadar teminat vermeleri durumunda, bunların nakden iade talepleri, söz konusu vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, uygulamaya dair gerekli diğer kontrollerin yapılması ile ÖTVİRA’nın çalıştırılması suretiyle ilgili iade talebinin herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyen kısmı bakımından 10 iş günü içinde yerine getirilecektir.

3) ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemlerinde Özel Teminat Sertifikası”  sisteminin uygulanması

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemleri, genel olarak bu Tebliğin V/A-3 “(I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Bu Tebliğ ile sanayi sicil belgesini haiz mükelleflere, talep etmeleri halinde, özel şartlar itibarıyla durumlarına uygun A, B veya C şeklinde sınıflandırılan “Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)” düzenlenebileceği ve ithalat sırasında gümrük idaresince alınan teminatların çözümü işlemlerinin, bu Tebliğin (V/A-3.1/d) ve (V/A-3.2/c) bölümleri uyarınca vergi incelemesi sonucuna göre yerine getirilmesinin gerektiği hallerde ÖTV teminatlarının;

– ÖTS-A sahibi mükellefler için %80’inin,

– ÖTS-B sahibi mükellefler için % 60’ının,

– ÖTS-C sahibi mükellefler için % 40’ının

çözümü işlemleri vergi dairesince, bu teminatlara konu mallar kullanılmak suretiyle imal edilen mallara ilişkin ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti kaydıyla, olumsuzluk tespit edilmeyen kısım için vergi inceleme raporu sonucu beklenilmeksizin yerine getirilecektir.

3 Mart 2020 Resmi Gazete ÖTV duyurusu için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.