2021/17 – Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2021/17 – Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme

Sirküler: 2021-SR-1986

Konu: Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme

 

02/04/2021 tarihinde meclise sunulan ve halihazırda komisyonda görüşmeleri süren Torba Kanun Teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik ve düzenlemeler gündeme gelmiştir. Bu yazımız ile ilgili kanunlarda bize göre dikkate değer değişikliklerin irdelenmesi, gerekçeleriyle gerçek hayattaki yansımalarının karşılaştırılması ve siz mükelleflerimize olası etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır.

 

1) Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması

2021 vergi dönemine ilişkin %22 olan Kurumlar Vergisi oranının 3 puan artışla %25’e yükseltilmesi teklife konu edilmiştir. Mezkur maddede 2022 yılı için bu oran %23 olarak öngörülmüştür.

2) Yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara destek verilmesi

Aynı Teklifin 6 ncı maddesiyle, yiyecek ve içicek sektöründe çalışıp Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması amaçlanmaktadır.

Buna göre, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL ödeme yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL’ye çıkarılmaktadır.

Buna ilavaten, aynı Teklifin 7 nci maddesiyle, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması amaçlanmaktadır.

Buna göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

3) Prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlanabilme imkanının kaldırılması

Kanun Teklifi’nin 13.Maddesi ile SGK Prim Bildirgelerinde yararlanılan teşvik kollarının 6 ay öncesine dönük düzeltilme/değiştirilmesine olanak sağlayan düzenlemenin iptali gündeme gelmiştir.

Buna göre, 5510 Sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir.

4) Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya çıkarılması

Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir.

Bu Teklifin 12 nci maddesiyle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

5) İçecek ve Tütün Mamüllerinde ÖTV’nin komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda doğması

ÖTV Kanununun “Vergiyi doğuran olay” başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya tesliminde ÖTV doğmaktadır.

Bu Teklifin 8 inci  maddesiyle, ÖTV Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki içecek ve tütün mamüllerinin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.

6) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda sayılan menkul malların ve gayrimenkullerin satış işlemlerinde değişiklik yapılması

Teklifin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleriyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında  haczedilen menkul malların ve gayrimenkullerin satışına ilişkin değişiklikler yapılmaktadır.

Buna göre Teklifin;

  • 1 nci maddesiyle, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına imkân sağlanması,
  • 2 nci maddesiyle, kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınması,
  • 3 üncü maddesiyle, gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlanması,
  • 4 üncü maddesiyle, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmesi,
  • 5 inci maddesiyle, menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.