2021/21 – Kesinleşmiş Alacakların Tahsilinden Vazgeçme

  1. Anasayfa
  2. Sirküler
  3. 2021/21 – Kesinleşmiş Alacakların Tahsilinden Vazgeçme

I-KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇME

ALACAĞIN KAPSAMI ÖDENMESİ GEREKEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
a)  

− Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler

 

− Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamları

 

 

− Vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı

 

− Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı

 

 

− Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları

− Aslı Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları

− Bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

   

− Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olmasI

 

 

− Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı

 

 

− Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları

 

b)  

− Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları

− Cezalara bağlı gecikme zamları

 

 

− Vergi cezalarının %50’si

− Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı

 

– Vergi cezalarının %50’si

 

− Cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

   

− Ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde

 

-Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı  

− Cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

 

 

 

ALACAĞIN KAPSAMI ÖDENMESİ GEREKEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
c)  

− Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi  kapsamıda olan idari para cezaları

 

–        Cezalara bağlı faiz, gecikme zammı gibi fer’I amme alacakları

 

 

İdari para cezalarının tamamı

− Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı

 

 

− Cezaya bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamı

 

ç)  

− Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacakları

− Bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları

 

 

Asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı

− Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı

 

Bu alacaklara uygulanacak faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’I amme alacaklarının tamamı
   

− Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde

 

 

− Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı

 

–        Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları,
d)  

− 20/02/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1’inci1 ve 2’nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği halde Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan tutarlar

 

 

− Ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi

 

5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamı

 

  • Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar ile ilgilidir.
ALACAĞIN KAPSAMI ÖDENMESİ GEREKEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
e)  

− Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri

− Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezaları

 

 

− Vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı

 

− Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı

 

 

− Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları,

 

− Aslı Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamı,

 

   

− Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde

 

 

− Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı

 

 

− Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları,

 

f)  

− Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezaları

 

 

− Cezaların %50’si

 

 

–        Cezaların %50’si

 

g)  

− Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezaları

 

 

− Cezaların %30’u

 

 

− Cezaların %70’i

 

 

− Gümrük vergileri aslının tamamı

− Alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

 

 

− Gümrük vergileri aslının tamamı

 

− Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı

 

 

− Alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamı

 

 

  • İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler ile ilgilidir.
h)  

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler

− Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları

− Aslı Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamları

 

 

− Vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı

 

− Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı

 

 

− Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları,

− Aslı Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı,

 

Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla, bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin (d) 2 fıkrası hükmü uygulanmaz.

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçılarının, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretleri kullanmalarına izin verilebilmesi için bu Kanun kapsamında yapılandırılan ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi, vadesi 1/10/2020 tarihinden sonra gelen katma değer vergisi ve bu vergilere ait beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi şarttır.

2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar ile bunlara bağlı fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.

Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.

2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan; su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil) hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.

YİKOB’ların, vadesi 30/04/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacak asılları ile buna bağlı fer’i alacakları hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen indirimlerden yararlanamazlar.

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımlandığı tarih kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Mart 2021 ve öncesi dönemlere ait katma Değer Vergisi Beyannameleri ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Kanun kapsamındadır. Nisan 2021 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannameleri ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Kanun kapsamı dışındadır.

1-15 Nisan dönemine ilişkin ÖTV beyannameleri Kanun kapsamındadır. 16-30 dönemine ilişkin ÖTV beyanları ise kapsam dışındadır.

II- KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR (MADDE 3)

ALACAĞIN KAPSAMI ÖDENMESİ GEREKEN
a) Kanunun yayımı tarihi itibariyle ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar

 

 

⎯ Vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ödenir.

⎯ Bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı ödenir.

⎯ Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalan/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının ve vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir

 

 

  İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar;

 

 

Terkine ilişkin karar olması halinde, ilk tarhiyata/tahakkuka esas alınan vergilerin/gümrük vergilerinin %10’u ödenir.

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı ödenir

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamından ve vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

 

   

⎯ Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde, tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı, terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin %10’u ödenir.

⎯ Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak faiz tutarı ödenir

⎯ Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para

 

cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamından ve terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

 

 

   

⎯ Verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde birinci fıkra hükmü (%50), kısmen onama kısmen bozma kararı olması hâlinde ise onanan kısım için bu fıkranın (b) bendi (tamamı / %10), bozulan kısım için birinci fıkra hükmü (%50) uygulanır.

   

Sadece vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması

 

 

⎯ Asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük vergilerinin Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması veya 2’nci maddeye ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarından vazgeçilir.

 

⎯ Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olanlarda %25’inin;

 

 

 

 

 

 

 

⎯ Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından ilgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olanlarda Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın terkine ilişkin karar olması hâlinde % 10’unun, Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen ceza tutarının %50’sinin, terkin

 

edilen cezanın %10’unun Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların tamamından vazgeçilir.

 

⎯ Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde cezanın %25’inin, kısmen onama kısmen bozma karan olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde tasdik edilen cezanın %50’sinin, terkin edilen cezanın %10’unun, bozulan kısmın %25’inin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların, tahsilinden vazgeçilir.

 

 

 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan vergi cezaları için üçüncü fıkra (Sadece vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması) hükmü uygulanır.

Bu madde hükmünden yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir.

 

III- İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER (MADDE 4)

ALACAĞIN KAPSAMI ÖDENMESİ GEREKEN VE VAZGEÇİLEN ALACAK TUTARI
Kanunun yayımı tarihiden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir.

 

 

⎯ İncelemenin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ödenir.

⎯ Gecikme faizi yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı ödenir.

⎯ Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’i ödenir.

⎯ Vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

 

⎯ İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın %25’i ödenir.

⎯ Kanunun yayımı tarihinden önce Pişmanlık

 

talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları için aynı kurallar geçerlidir.

⎯ Alacağa ilişkin dava açılmamalıdır.

 

 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır.

 

Aynı kurallar geçerlidir.

 

Uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar

 

Aynı kurallar geçerlidir.

 

Diğer ücret mükelleflerinin, 31/08/2021 tarihine kadar vergi dairelerine başvurarak 2021 takvim yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmeleri kaydıyla önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza aranmaz.

Madde uygulamasında incelemeye başlama tarihi, 213 sayılı Kanunun 140’ıncı maddesine göre tayin olunur.

Madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar.

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin,5 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmez. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz.

Madde hükmünden yararlanmak için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi ve dava açılmaması gerekmektedir.

Saygılarımızla;

Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.