7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı!

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı!

18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan düzenlemelerden dikkati çeken bazı hususlar kısaca aşağıdaki gibidir.

Kur farklarının KDV matrahına dahil unsurlara eklenmesi: Bilindiği üzere 3065 Sayılı KDV kanununda, kur farkları üzerinden KDV hesaplanması ile ilgili açık bir hüküm bulunmamaktaydı. Bu kanunun 18nci maddesi ile birlikte KDV Kanunu’nun “Matraha Dahil Unsurlar” başlıklı 24ncü maddesinin birinci fıkrasının “c” bendinde “fiyat farkı” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı” ibaresi eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik sayesinde bedelin dövize endekslenerek ya da döviz cinsinden belirlendiği durumlarda, bedelin kısmen ya da tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, ortaya çıkan kur farkının, alıcı ya da satıcı tarafından matrahın bir unsuru olarak Katma Değer Vergisi hesaplanmasında yaşanan tereddüte son verilmiştir. Yürürlük tarihi 18.01.2019’dur.

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulunda değişiklik: Bu Kanunun 25 inci maddesiyle birlikte, İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri” başlıklı 50 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarından, son 120 gün “prim ödeyerek sürekli çalışmış” olma şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde değiştirilerek 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır. Bu düzenleme, 18.1.2019 tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanacaktır.

Gelir Vergisi Kanununda yapılan bazı düzenlemeler: Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir. Yürürlük tarihi 01.02.2019’dur.

Ayrıca, aynı Kanunun 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi değiştirilerek, söz konusu kişilere teşvik amaçlı olarak ödenen tazminatlara ilişkin istisna hükmü kaldırılmıştır. Yürürlük tarihi 01.02.2019’dur.

Kira bedelinin belirlenmesinde “(TÜFE) tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” oranının kullanılması: Bu Kanunun 56 ncı maddesiyle, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 344 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile kira bedelinin belirlenmesinde, (ÜFE) üretici fiyat endeksi yerine, (TÜFE)“tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” oranının kullanılması düzenlenmiştir. Yürürlük tarihi 01.01.2019’dur.

KDV istisnalarına ilişkin yapılan düzenlemeler:

1) Bu Kanunun 17 nci maddesiyle 3065 Sayılı KDV Kanununun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle:

  1. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları, Yürürlük tarihi: 18.01.2019’dur.
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi Yürürlük tarihi: 1.2.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 18.1.2019’dur.

KDV’den istisna edilmiştir.

2)  Bu Kanunun 19 uncu maddesiylekentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı işlemler ile ilgili teslimlerin KDV’den istisna tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı 3065 sayııl KDV Kanunun geçici 35 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2020’ye kadar uzatılmıştır. Yürürlük tarihi 18.01.2019’dur.

İmalat sanayii yatırımlarına ilişkin bina-inşaat harcamalarına sağlanan KDV iadesi teşvikinin uygulama süresinin uzatılması: Bu Kanunun 20 nci maddesiyle, 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 37 nci maddesinde yapılan değişiklik ile imalat sanayii yatırımlarına ilişkin 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesine imkan sağlanmış ve ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Yürürlük tarihi 18.01.2019’dur.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların BSMV’den istisna tutulması:Bu Kanunun 2 nci maddesiyle, Gider Vergileri Kanununun “İstisnalar” başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların BSMV’den istisna tutulması sağlanmıştır. Yürürlük tarihi 18.01.2019’dur.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkartılmasından doğan kazançlarla ilgili istisna süresinin uzatılması: Bu Kanunun 5 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun geçici 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarla ilgili istisna süresi 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Yürürlük tarihi 01.01.2019’dur.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresinin uzatılması:Bu Kanun 43 üncü maddesiyle, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayii yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile bu düzenlemenin 2019 yılında yapılacak imalat sanayii yatırımları için de uygulanmasına olanak sağlanmış ve ayrıca Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Yürürlük tarihi 18.01.2019’dur.

Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklere ÖTV istisnası getirilmesi:Bu Kanunun 37 nci maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yapılan değişiklikle, şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV kapmasından çıkarılmıştır. Yürürlük tarihi 18.01.2019’dur.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 38 inci maddesiyle, ÖTV Kanununa eklenen geçici 8 inci madde ile 18.1.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, ÖTV ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi tarhiyatı yapılmaması, vergi cezası kesilmemesi, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçileceği, tahakkuk eden tutarların terkin edileceği, tahsil edilen tutarların ise red ve iade edilmeyeceği düzenlenmiştir. Yürürlük tarihi 18.01.2019’dur.

Kanun tamamı için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.