7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yapılandırma kapsamının bozulmaması için ilk iki taksit mutlaka süresinde ödenmelidir.

(7326 S.K., Md. 9)

 

Taksitlerin ilk ikisinin zamanında ve tam ödenmesi koşuluyla, geriye kalan taksitlerin, bir takvim yılında iki veya daha az taksit olmak üzere, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma bozulmayacaktır.

(7326 S.K., Md. 9)

 

Taksitin aksatılması halinde, matrah artırımının sağladığı imkanlardan yararlanılamayacağı gibi, matrah artırımından kaynaklanan borçlar gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Matrah ve vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda ödenecek vergilerden %10 indirim yapılacaktır.

(7326 S.K., Md.5)

 

Yapılandırılan borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde (birden fazla taksit seçilmiş olsa bile) gecikme zammı veya gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %90 indirim yapılacak olup, ayrıca katsayı hesaplanmayacaktır. Bunun yanında, Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde %25 indirim yapılacaktır.

(Tebliğ, II/C-2.a)

 

Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacaktır. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılacaktır.

(Tebliğ, II/C-2.a)

 

Peşin ödeme seçeneğinin seçilmesine rağmen, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde, 01.11.2021 tarihine kadar, ödenmemesi durumunda, ödemenin yapılması gereken ilk taksit ödeme süresini takip eden ayın sonuna kadar (Kasım ayı) gecikme zammıyla birlikte ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Ancak bu halde peşin ödeme için uygulanan Yİ-ÜFE indirimi %90değil, %50 olarak uygulanacaktır.

(Tebliğ,II/C-2.a)

 

Cumhurbaşkanı kararına göre başvuru ve ilk taksit ödemelerine yönelik sürenin uzatılması talebi sadece bazı başvuru ve ilk taksit ödemelerinde geçerlidir, devam eden diğer taksit sürelerinde bir değişiklik yapılmamıştır.

(26.08.2021 tarih 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile)

 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksit ödeme süresi  31.10.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

(26.08.2021 tarih 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile)

 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 30.11.2021 tarihine kadar uzatılmıştır, diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

(26.08.2021 tarih 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile)

 

İade alacağı bulunan mükellefler; mahsuben iade için gerekli tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edilmiş olması halinde yapılandırdıkları vergi borçlarını mahsuben ödeyebileceklerdir.

(7326 S.K., Md. 9, Tebliğ, II/C-4)

 

7326 Sayılı Kanunun 2, 3 ve 4’üncü maddeleri kapsamında, Motorlu Taşıtlarla ilgili olarak yapılandırılan borcun en az %10’unun ödenmesi halinde ve kanun hükümleri ihlal edilmemek şartıyla taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene yapılmasına ve uçuşa elverişli belgesi verilmesine imkanı sağlanacaktır. Bunun yanında, Kanunun aynı maddelerinde yer alan düzenlemelere göre; yapılandırılmış borcu olan motorlu taşıtların satış ve devir işlemlerinde, yapılandırılmış borcun tamamının ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

(Tebliğ,II/D-8.b)

 

Uygulanan hacizler, Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılabilecektir.

(7326 S.K., Md. 9)

 

Taksit ödeme süresinin son günü resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

(Tebliğ, II/C.1)

 

Yapılandırılan borçlar; PTT şubelerinden, vergi dairlerinden, anlaşmalı bankalardan ödenebilecektir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.