Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik

09 Ekim 2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Bu Yönetmelikle ile yapılan değişikliklerden önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.

            1) Genel kurul toplantısına katılım

Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu Yönetmelik ile yapılan değişiklikte ise, noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi uygulaması kaldırılırmıştır.

            2) Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu

Aşağıda belirtilen genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:

  1. a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.
  2. b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.
  3. c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.

ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

 

Bu Yönetmelik ile yapılan değişiklikte ise,

  • Yukarıda belirtilenlerin dışındaki genel kurul toplantılarında,
  • Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında,
  • İmtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında,

 

bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir.

 

            3) Bakanlık temsilcisi istenmesi

Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için dilekçe ile fiziki ortamda başvurulmaktaydı.

Bu Yönetmelik ile yapılan değişiklikte ise, Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için MERSİS üzerinden elektronik ortamda da müracaat edilebilecektir.

Ayrıca, yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması ve münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebilecektir.

Resmi Gazete duyurusu için TIKLAYINIZ.

Dilekçe eki için TIKLAYINIZ.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.