Haberler

  1. Anasayfa
  2. Haberlerİhracat Bedellerinin %25’inin Merkez Bankasına Satış Zorunluluğu

İHRACAT BEDELLERİNİN %25’İNİN TCMB’YE SATIŞINA İLİŞKİN UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR Hazine ve Maliye Bakanlığınca, İhracat Genelgesine “İhracat bedellerinin ...

7326  Sayılı SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödemeyenler İçin Son Fırsat

7326  SAYILI SGK YAPILANDIRMASINDA İLK TAKSİTİ ÖDEMEYENLER İÇİN SON FIRSAT  31.12.2021 (bu tarih dahil) 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı ...

7326  Sayılı Kanun İkinci Taksit Ödemesi için Son Tarih 30.11.2021

Yapılandırmanın ikinci taksit ödemesi için son tarih (30.11.2021) bugün. Yapılandırmanın geçerli olması için ilk iki taksidin zamanında ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmanın ikinci ...

Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme ve İlaç / Etken Madde Temin Eden Tüm Mükelleflerin E-fatura, E-arşiv fatura  ve E-deftere Geçiş Süresi

Bilindiği üzere 09.02.2021 tarihli  VUK Genel Tebliği(SIRA NO: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(SIRA NO: 526) ile aşağıdaki şekilde belirlenen mükellef gruplarına ...

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksit Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yapılandırma kapsamının bozulmaması için ilk iki taksit mutlaka süresinde ödenmelidir. (7326 S.K., Md. 9)   Taksitlerin ilk ikisinin zamanında ve tam ödenmesi koşuluyla, geriye ...

Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı Uygulanan Yıllara İlişkin Zararların 2021-3. Dönem Geçici Vergi Dönemi İtibariyle %50’sine Kadar Olan Kısmının Kullanılabilmesi Hakkında

7326 Sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (ğ) bendine göre; Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2021 ve izleyen ...

Yabancıların Çalışma İzin Taleplerine İlişkin Olarak Başvuru Sahibi İşyerlerinin ve Yabancıların Karşılaması Zorunlu Olan Değerlendirme Kriterleri

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama ...

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi İle İlgili Önemli Değişiklikler

İhracat Bedellerinin Getirilmesi Zorunluluğu Olmayan Ülkelerin Kapsamı Genişletilmiştir: Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.10.2021 tarih ve 650957 sayılı yazısı ile TCMB İhracat ...

Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun

“Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Teklifi 1.10.2021 tarihinde TBMM’ye sunuldu. Toplam 64 maddeden oluşan Torba Yasa ile öngörülen bazı ...

Dijital Hizmet Vergisi Mükellef ve Vergi Sorumlusu, Muafiyet ve İstisnaları

1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 20 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde” ...

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazların Yeniden Değerlemesi

        YENİDEN DEĞERLEME YAPAMAYACAK OLAN MÜKELLEFLER   Dar mükellefiyete tabi olanlar, Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, Sigorta ve reasürans şirketleri, ...

2021 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

**283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir. ...