Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu

Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;   Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ...

Ba/Bs Bildirimleri: Hangi Fatura Hangi Koşullarda B Formlarına Dahil Edilmeli? Hangi Hususlar Göz Önünde Bulundurulmalı?

25/01/2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenen belgelerin 01/07/2021 tarihinden itibaren Form Ba ve Form Bs ...

2021 Yılında Asgari Ücret Desteği Devam Edecek

18/07/2021’de kanunlaşan 7333 sayılı Torba Yasa ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 85.Madde eklendi. Buna göre işverene sağlanan asgari ...

7326 Sayılı Kanun ile Tanınan, Taşınmaz ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetleri Yeniden Değerleme Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar 530 Sayılı VUK Genel Tebliği ile Belirlendi

ÖZ Haziran 2021 itibarı ile hayatımıza giren son yapılandırma kanunumuzda olanak tanınan işlemlerden biri de Taşınmaz ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere ilişkin defter ...

2021 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

**283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir. ...

Varlık Barışında Varlıkların Bildirim ve Yurda Getirilme Süreleri 6 Ay Uzatıldı

Uygulamada “varlık barışı” olarak adlandırılan ve 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 93. Maddesi ile yapılan düzenleme; Gerçek ve tüzel kişilerin yurt ...

Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI A.1 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu maddede ...

Kesinleşmiş Alacakların Tahsilinden Vazgeçme

I-KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇME ALACAĞIN KAPSAMI ÖDENMESİ GEREKEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR a)   − Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz ...

Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı

(I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde ...

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan KDV Oranı

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 31 Temmuz ...

2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

**283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir. ...

Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme

Sirküler: 2021-SR-1986 Konu: Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme   02/04/2021 tarihinde meclise sunulan ve halihazırda komisyonda görüşmeleri ...