Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerElektronik Yoklamaya İlişkin Usul ve Esaslar

Yoklama Faaliyetlerinin Etkinliğinin Ve Verimliliğinin Artırılması Günümüzde gittikçe artan ve karmaşıklaşan mükellef ve mükellefiyete ilişkin faaliyetlerin etkin ve hızlı ...

E-fatura ve E-defter kapsamının genişletilmesi hakkında

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 ile mükerrer 242’nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 14.12.2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de ...

2014 Yılı Yevmiye Defterleri Kapanış Tasdik Süresi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı, izleyen hesap döneminin altıncı ayının ( 30 Haziran 2015 ) sonuna kadar yapılması ...

Nakdi Sermaye Artışlarında Vergi Avantajı

Kanuni Düzenleme: 07.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6637 Sayılı Torba Yasa ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 maddesiyle düzenlenmiş olan “Diğer İndirimler” bölümüne ...

Beyanname ve elektronik defter berat süreleri uzatıldı

22.04.2015 tarih ve VUK-75 / 2015 -5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca; • Mart 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi ...

Kurumlar Vergisi Beyannamesi için Son Gün 27 Nisan 2015

Konu: Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi İçin Son Gün 27 Nisan 2015 Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2014 yılında elde ettiği kazançlara ilişkin beyannamenin verilme süresi 27 ...

2015 yılı 1. Geçici vergi döneminde değerleme

2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır. Söz konusu düzenleme ...

Geçmişe yönelik e-beyanname ve bildirimlere özel usulsüzlük cezası

Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak ...

2015 e-defter tasdikleri

 E-Defter Açılış Ve Kapanış Tasdikleri İle 2015 Yılına Ait Tutulacak Defterler 2015 dönemine ait defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile özellikle yeni dönem itibariyle ...

6552 Sayılı Kanunun başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı

Kamuoyunda Torba Kanun olarak nitelendirilen 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden ...

Bazı Alacakların Yapılandırılmasına dair iç genelge

26.11.2014 tarih ve 2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge’de; 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun ...

2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hakkında

15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on ...