Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerOtomobillere ÖTV İndirimi Geldi!

Sirküler : 2018-SR-1793 Konu: Otomobillere ÖTV İndirimi Geldi! ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer ...

Fahiş Fiyata Karşı 10 Bin Vergi Müfettişi de Sahada Olmalı

Maliye’de uzun yıllar üst düzeyde görev de yapan Yeminli Mali Müşavir (YMM) Muharrem Özdemir, son günlerde artan ‘fahiş fiyat artışı’ şikâyetlerine işaret ederek ...

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi!

Sirkülerin içeriği ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. ...

Dövizle Kira Ödeme Dönemi Sona Erdi!

Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, Taşıt ve finansal kiralama, Her türlü menkul ve ...

KDV Matrah Artırımında Bulunanların Özel Esaslardan Çıkış Şartları Belirlendi!

KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu Aralık/2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında söz konusu Tebliğ kapsamında; 1-Sahte ...

Kamu Alacaklarına Uygulanan Borç Erteleme/Taksitlendirme Faiz Oranı Arttırıldı!

06.09.2018 tarihli 30527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı hakkında Tahsilat Genel Tebliğine ( Seri:C Sıra No:3 ) ilişkin usul ve esaslar ...

Kamu Alacaklarında Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Arttırıldı!

Karar ile 19.10.2010 tarihinden, yayımlanan ilgili karar tarihine kadar %1,40 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 05.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak yeniden ...

İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunlu Hale Geldi!

04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ...

e-Arşiv Fatura Düzenlerken Uyulması Gereken Kurallar

  Bilindiği üzere düzenlenen tüm faturalarda (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kağıt Fatura) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesi’nde belirtilen müşterinin ad, soyad ve ...

Geçmiş Yıllarda Aldığınız Taşınmazlarınızı Bugünkü Değerine Yükseltme İmkanı Getirildi!

  Hatırlanacağı üzere, 7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine aktiflerinde yer alan ...

2017 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran!

  Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ...

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!

  Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 25 Haziran 2018  günü sonuna kadar verilmesi gereken ...