Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerAkaryakıt Fiyatları Sabitlendi!

  17/05/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim ...

İhraç Kayıtlı Teslimlerde Ek Süre Getirildi!

  12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete’de Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) ...

Vergi Kanunlarında Yapılan Son Değişiklikler

  5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/4/2018 tarihli 2018/11674 sayılı BKK ile; ● İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi ...

Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde ‘Teslim’ Ve ‘Kdv’ Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

  KDVUGT(I/B-8) kapsamında Arsa Karşılığı İnşaat işlerinde iki farklı teslim söz konusudur: 1-Arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi 2-Yüklenici tarafından arsaya ...

7104 sayılı Torba Kanun İle Gümrüksüz Satış Mağazalarındaki Satışlar İhracat Olarak Kabul Edildi!

  Bilindiği gibi KDV Kanunu’nun 32. maddesine göre ve aynı Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında, vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda ...

Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı!

  Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda; → 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri → Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil ...

Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin KDV İndirim Konusu Yapılabilecektir!

  Katma Değer Vergisi Kanunun 29. Maddesinde yapılan düzenleme ile Vergi Usul Kanunun 322. Maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer ...

Kısmi İstisna Kapsamında Değerlendirilecek Teslim ve Hizmetlerdeki Değişiklikler!

  7104 sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile, kısmi istisnalara ilişkin 17/4 maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına ...

Tam İstisna Kapsamındaki Teslim ve Hizmetlerin Kapsamı Genişletildi!

  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinde yapılan ...

Artık 10 Kişiden Az İşçi Çalıştıran İşverenler de Eksik Gün (Ek-10) Bildirimi Vermeyeceklerdir!

  Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 7103 sayılı Vergi Kanunları İle ...

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ticaret Sicili Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır!

    6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 5 inci ...

E-İhracat Faturasında Navlun ve Sigorta Kalemlerinin Bildirimi

    02/04/2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp yayınlanan ve aynı tarihte Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da duyurulan İhracat ...