Haberler

  1. Anasayfa
  2. Haberlerİndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar ve İskontolar

  İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlem ile ilgili olarak garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar üzerinden Katma Değer ...

İmalatçıların Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası Uygulaması

  7103 sayılı Kanunla, 01/05/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ...

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde KDV İstisnası

  7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun ...

Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesi Uygulamasına Geçiş Süresi 1 Ekim 2018 Tarihine Uzatıldı!

  Hatırlanacağı üzere, Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi (Amasya, Bartın ve Çankırı illeri hariç olmak ...

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kriterleri Yeniden Belirlendi!

  26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler” için “Eşik Değerler” ...

Bilançoda Kayıtlı Gayrimenkuller 30.09.2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek!

  25/05/2018 gün ve 30431 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 5. maddesi ile Bilanço esasına göre defter ...

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Zorunluluğuna Geçiş Süreleri Uzatıldı!

  Hatırlanacağı üzere, 30/9/2017 tarihinde yayımlanan VUK  Genel Tebliği (Sıra No: 483) ile yeni nesil ÖKC’lere geçiş süreleri belirlenmişti. Söz konusu 483 No’lu ...

İmalat Sanayinde veya Ar-Ge Faaliyetinde Kullanılan Makina ve Techizatın Amortisman Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Hk.

  Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun ile VUK’na Geçici 30’uncu madde eklenmiş ve Sanayi Sicili Kanununa sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat ...

Süreklilik Arz Eden İmha İşlemlerine Konu Olan Emtianın Değerlemesine İlişkin VUK Tebliği Hk.

  Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun ile VUK’na 278/A maddesi eklenerek,  bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken ...

Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Kur Farklarının Vergilendirilmemesi Hk.

  Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanun ile VUK’na 280/A maddesi eklenerek, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe ...

Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Zorunlu Haller Tanımlandı!

  Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile VUK’nun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde ...

Şubat Ayı E-Defter Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı!

  Hatırlanacağı üzere Aralık ve Ocak Ayları defterlerinin oluşturulma, imzalanma ve beratlarının GİB’e iletilme süresi 30 Nisan 2018 tarihinden 04.06.2018 gün sonuna kadar ...