Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerKamu Alacaklarında Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Arttırıldı!

Karar ile 19.10.2010 tarihinden, yayımlanan ilgili karar tarihine kadar %1,40 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 05.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak yeniden ...

İhracat Bedellerinin Türk Lirasına Çevrilmesi Zorunlu Hale Geldi!

04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ...

e-Arşiv Fatura Düzenlerken Uyulması Gereken Kurallar

  Bilindiği üzere düzenlenen tüm faturalarda (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kağıt Fatura) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230. Maddesi’nde belirtilen müşterinin ad, soyad ve ...

Geçmiş Yıllarda Aldığınız Taşınmazlarınızı Bugünkü Değerine Yükseltme İmkanı Getirildi!

  Hatırlanacağı üzere, 7144 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine aktiflerinde yer alan ...

2017 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki İçin Son Gün 30 Haziran!

  Bilindiği üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ...

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!

  Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 25 Haziran 2018  günü sonuna kadar verilmesi gereken ...

İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar ve İskontolar

  İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlem ile ilgili olarak garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar üzerinden Katma Değer ...

İmalatçıların Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası Uygulaması

  7103 sayılı Kanunla, 01/05/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ...

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde KDV İstisnası

  7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun ...

Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesi Uygulamasına Geçiş Süresi 1 Ekim 2018 Tarihine Uzatıldı!

  Hatırlanacağı üzere, Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi (Amasya, Bartın ve Çankırı illeri hariç olmak ...

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kriterleri Yeniden Belirlendi!

  26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler” için “Eşik Değerler” ...

Bilançoda Kayıtlı Gayrimenkuller 30.09.2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek!

  25/05/2018 gün ve 30431 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 5. maddesi ile Bilanço esasına göre defter ...