Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerDeğerli Kağıtlar ve Harçlar Tahsilatı Hakkında

  →T.C. Kimlik Kartı Bedeli, →Pasaport Harcı, →Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, →Sürücü Belgesi Harcı Ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Tahsilatları; Gelir ...

7104 Sayılı KDV Kanunun Getirdiği Yenilikler!

    ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ‘TESLİM’ VE ‘KDV’ UYGULAMASI 7104 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Teslim” ...

2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı!

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen yeniden değerleme oranına, ...

Yıllık İşletme Cetvelinin Bildirim Süresi Hakkında

  Sanayi sicil belgesi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ...

Geriye Dönük Yararlanılacak SGK Teşviklerinde Son Gün 31 Mayıs!

  Bilindiği üzere; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması hakkında Kanun 27.03.2018 tarihinde 2. Mükerrer 30373 ...

7103 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı!

  7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan yeni düzenlemeler bu sirkülerin konusunu ...

Şubat Ayına İlişkin Serbest Meslek Defter Beyan Süresi Uzatıldı!

    Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen talepler doğrultusunda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, serbest meslek erbabı ...

Gelir Vergisi Beyan Süresi 2 Nisan 2018 Tarihine Kadar Uzatıldı!

  Maliye Bakanlığına iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2017 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin ...

Yeni Kurulan Şirketlerde Sgk Dosya Açılışları Ticaret Odaları Tarafından Yapılmaya Başlandı!

  1- Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tescil Edilen Şirket Kuruluşlarına İstinaden Otomatik İşyeri Tescili Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen şirket kuruluşuna ...

Kuruluş Aşamasında Ticaret Sicili Memurluklarınca Tasdik Edilecek Defterlerin Tasdikine İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi!

  Amaç ve kapsamBu sirkülerin amaç ve kapsamını, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında ...

Rehinli Alacaklarda Vergilerin Tahsil Sıralaması Değişti!

  7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla muhtelif düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır.• Gümrük resmi, bina ve arazi ...

Cazibe Merkezleri Kapsamında Verilen Teşviklere Bir Yenisi Daha Eklendi!

Sirküler: 2018-SR-1729 Konu: Cazibe Merkezleri Kapsamında Verilen Teşviklere Bir Yenisi Daha Eklendi! 2/1/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ...