Haberler

  1. Anasayfa
  2. HaberlerKısmi İstisna Kapsamında Değerlendirilecek Teslim ve Hizmetlerdeki Değişiklikler!

  7104 sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile, kısmi istisnalara ilişkin 17/4 maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına ...

Tam İstisna Kapsamındaki Teslim ve Hizmetlerin Kapsamı Genişletildi!

  Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü maddesinde yapılan ...

Artık 10 Kişiden Az İşçi Çalıştıran İşverenler de Eksik Gün (Ek-10) Bildirimi Vermeyeceklerdir!

  Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 7103 sayılı Vergi Kanunları İle ...

Şirket Kuruluş Sözleşmesi Ticaret Sicili Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır!

    6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğin 5 inci ...

E-İhracat Faturasında Navlun ve Sigorta Kalemlerinin Bildirimi

    02/04/2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp yayınlanan ve aynı tarihte Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da duyurulan İhracat ...

Değerli Kağıtlar ve Harçlar Tahsilatı Hakkında

  →T.C. Kimlik Kartı Bedeli, →Pasaport Harcı, →Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, →Sürücü Belgesi Harcı Ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Tahsilatları; Gelir ...

7104 Sayılı KDV Kanunun Getirdiği Yenilikler!

    ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ‘TESLİM’ VE ‘KDV’ UYGULAMASI 7104 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Teslim” ...

2018 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı!

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen yeniden değerleme oranına, ...

Yıllık İşletme Cetvelinin Bildirim Süresi Hakkında

  Sanayi sicil belgesi olan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesi gereği bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ...

Geriye Dönük Yararlanılacak SGK Teşviklerinde Son Gün 31 Mayıs!

  Bilindiği üzere; 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması hakkında Kanun 27.03.2018 tarihinde 2. Mükerrer 30373 ...

7103 Sayılı Torba Kanun Yayımlandı!

  7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan yeni düzenlemeler bu sirkülerin konusunu ...

Şubat Ayına İlişkin Serbest Meslek Defter Beyan Süresi Uzatıldı!

    Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen talepler doğrultusunda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, serbest meslek erbabı ...