Makaleler

  1. Anasayfa
  2. MakalelerVergi İhtilaflarında Başvuru Süreleri ve 2019 Yılı Parasal Hadler

I-GİRİŞ Bilindiği üzere kamu hukuku, devlet ile vatandaşlar arasında veya devlet kurumlarının kendi aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Türkiye Cumhuriyeti ...

Re’sen Tarh ve Re’sen Terk

1. RE’SEN TARH Re’sen kelimesi Arapça Ras kökeninden türemiş olup, baş ve kafa anlamında kullanılırken, Ra’san ise kendi başına anlamı taşır. Bu meyanda re’sen kelimesi, ...

Mali Açıdan Elektronik Uygulamalar ve 2019 Yılında Kapsama Giren Mükellefler

I-GİRİŞ Bilindiği üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun[1] mükerrer 257. Maddesi Yetki başlığı altında düzenlenmiş olup madde hükmüyle Maliye Bakanlığının mükellef ve ...

Vergisel Açıdan Dönem Sonunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

I-GİRİŞ Aralık ayının içinde bulunduğumuz şu günlerde işletmeler yıl sonu kârlılık ve satış hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleşmelerini karşılaştırmaya başlamış ...

İntifa Hakkı Tesisi İşleminde Tapu Harcının Hesaplanması

 GİRİŞ: İntifa konusu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 794 ile 822’nci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanununun “İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları” ...

Taşınmaz Satış İstisnasında İhtilaflı Hususlar

I- GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendinin gerekçesinde; söz konusu istisnanın amacının; kurumların bağlı değerlerinin ...

Gayrimenkul Kiralamalarında (İşyeri, Mesken) Damga Vergisi Uygulaması

  1. DAMGA VERGİSİ KANUNU Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, kural olarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtların imzalanmak suretiyle düzenlenerek hukuken tekemmül ...

Credit Note Uygulaması ve KDV Karşısındaki Durumu

I-GİRİŞ Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın dış ticaret verilerine göre; 2017 yılında ihracat bir önceki yıla göre % 10,2 oranında artış ile 157 ...

Katma Değer Vergisine Tabi Olmayan Kur Farkları

  1- KUR FARKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10/a maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile, ...

İşletmelerin Yurtdışından Kullanmış Oldukları Kredilerde Kurumlar Vergisi Kesintisi ve KDV

I-GİRİŞ İşletmelerin hedeflenen amaçlarını gerçekleştirmeleri ve faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için sermayeleri her zaman yeterli olmayabilir. Bu durumda işletmeler finansman ...

Derneklerin Kuruluşu ve Vergisel Yükümlülükleri

I-GİRİŞ Demokrasinin en önemli unsurlarından biri de şüphesiz ki sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunların içerisinde de dernekler gerek sayısal olarak gerek demokratik örgütlenmeye ...

İflas Eden Şirketlerin Temsili ve Vergisel Sorumlulukları

1. GİRİŞ: Şirketler, ticari faaliyetlerinde başarılı olmak, uzun yıllar hayatiyetini devam ettirmek ve kar elde etmek amacıyla kurulurlar. Muhasebenin süreklilik kavramı da bunu ...