Makaleler

  1. Anasayfa
  2. MakalelerVergi Usul Kanunu Kapsamında 3 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezası Gerektiren Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Fiili

GİRİŞ: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 maddesinin (b) bendine göre, Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan, defter, kayıt ve ...

Vergi İncelemesi Devam Eden Mükelleflerin Matrah Artırımı

I-GİRİŞ Kamuoyunun ve iş dünyasının büyük bir heyecanla beklediği yapılandırma ve matrah artırımı kanunu Haziran ayı itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. ...

Vergi Hukukunda Özel Usulsüzlük Cezası

213 sayılı Kanunda düzenlenen idarî nitelikteki vergi cezalarından biri olan usulsüzlük cezası, aynı kanunun 351 inci maddesinde vergi kanunlarının şekil ve usule ilişkin ...

Matrah Artırımı ve Hapis Cezası

I-GİRİŞ Yine bir yapılandırma ve matrah artırımı kanunu ile karşı karşıyayız. Son dönemlerde yapılandırma kanunlarının matrah artırımlarını da içerecek şekilde art arda ...

Standart Talep Dilekçesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle Yaşanan Mağduriyetlerin Ölçülülük İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

I- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE TALEP SÜRESİ 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve ...

Sınırlı İncelemelerde Hak Düşürücü Süre

Sınırlı vergi incelemesinin yasal dayanağı hakkında bilgi veriniz? 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ncı maddesinin (6) numaralı bendinde tam ve sınırlı inceleme olmak üzere, ...

İhracatta Kıymet Araştırması ve İhracat Gelirlerinin Beyan Dönemi

I-GİRİŞ 4458 Sayılı Gümrük Kanununun[1] 23. Maddesine göre, eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı ...

Tebligata Müteallik Hususlar

MALİ KANUNLARA GÖRE YAPILACAK TEBLİGATLARDA HEM ZARFA HEM DE MAZRUFA BAKILMALIDIR I- GİRİŞ: 1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun[1] 51 inci maddesine göre, mali tebliğler, ...

Tüm Yönleriyle Genel Usulsüzlük Cezası

I- GİRİŞ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa mükelleflerce yapılacak muhalefet nedeni ile kesilecek cezalar tadad edilmiş olup sınırlıdır. Aşağıdaki cezalar dışında başkaca bir ...

Katma Değer Vergisinde Kısmi Tevkifat Uygulamasında Yapılan Değişiklikler ve Önerimiz

I-GİRİŞ Katma Değer Vergisinde tevkifat uygulaması, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun[1] 9. Maddesi hükmü uyarınca yapılmaktadır. Tevkifat uygulaması vergi güvenlik ...

Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkin Edilmesi ve Teminat Uygulaması

MÜKELLEFİYET KAYDININ RESEN TERKİN EDİLMESİ 5228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilmiş ve maddenin ...

Vergisel İşlemlere Karşı Dava Açma Süreçleri

ÜÇ AŞAMALI VERGİ DAVA SÜRECİ 1.1. İlk derece vergi mahkemesi 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun[1] 7 inci maddesine göre; Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı ...