Muharrem ÖZDEMİR Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Muharrem ÖZDEMİR MakaleleriVergi Hukukunda Özel Usulsüzlük Cezası

213 sayılı Kanunda düzenlenen idarî nitelikteki vergi cezalarından biri olan usulsüzlük cezası, aynı kanunun 351 inci maddesinde vergi kanunlarının şekil ve usule ilişkin ...

Standart Talep Dilekçesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle Yaşanan Mağduriyetlerin Ölçülülük İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

I- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE TALEP SÜRESİ 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve ...

Sınırlı İncelemelerde Hak Düşürücü Süre

Sınırlı vergi incelemesinin yasal dayanağı hakkında bilgi veriniz? 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ncı maddesinin (6) numaralı bendinde tam ve sınırlı inceleme olmak üzere, ...

Tebligata Müteallik Hususlar

MALİ KANUNLARA GÖRE YAPILACAK TEBLİGATLARDA HEM ZARFA HEM DE MAZRUFA BAKILMALIDIR I- GİRİŞ: 1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun[1] 51 inci maddesine göre, mali tebliğler, ...

Tüm Yönleriyle Genel Usulsüzlük Cezası

I- GİRİŞ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa mükelleflerce yapılacak muhalefet nedeni ile kesilecek cezalar tadad edilmiş olup sınırlıdır. Aşağıdaki cezalar dışında başkaca bir ...

Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkin Edilmesi ve Teminat Uygulaması

MÜKELLEFİYET KAYDININ RESEN TERKİN EDİLMESİ 5228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilmiş ve maddenin ...

Vergisel İşlemlere Karşı Dava Açma Süreçleri

ÜÇ AŞAMALI VERGİ DAVA SÜRECİ 1.1. İlk derece vergi mahkemesi 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun[1] 7 inci maddesine göre; Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı ...

Fiktif Para Hareketleri (Muvazaa) İddası ile Katma Değer Vergisi İadeleri Reddedilebilir mi?

I- KATMA DEĞER VERGİSİ İADE SÜRECİNDE MUVAZAA: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12 inci maddesine göre, mükelleflerin ihracat istisnası dolayısıyla KDV iade ...

Yeni Tip Koronavirüsle (Kovid-19) Mücadelede E-Tebligatın Önemi

I- GİRİŞ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ile elektronik ortamda yapılacak tebligatın alt yapısı hazır hale getirilmiş olup e-tebligat uygulamasına da 1 Nisan ...

El Konulan İthal Araçların Sahiplerine İadesi ve Tedbir Kararının Kaldırılması

I- GENEL BİLGİ: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesi kapsamında, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme ...

Piyasaların Matrah Artırımı Beklentisi Karşılanmalıdır

Cumhuriyetin kuruluşunun üzerinden çok geçmeden bir yıl sonra 1924 yılında ilk vergi affı yasasının çıktığını her maliyeci iyi bilir. Bu tarihten günümüze kadar ortalama iki ...

Özel Usulsüzlük Cezasında Maliye ile Yargı Farklı Düşünüyor

A- FİİLİN TÜM UNSURLARI TAMAM OLMADAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEZ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak ...