Muharrem ÖZDEMİR Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Muharrem ÖZDEMİR MakaleleriYabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ (7338 Sayılı Kanun Işığında)

I.GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 97 inci maddesi yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ usullerini düzenlemiştir. Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili ...

İmalat Sanayi ile Turizme Yönelik İnşaat İşlerinde KDV Kolaylığı

1- KDV İSTİSNASININ YASAL DAYANAĞI 7394 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1]” 11 ...

Vergide İncelemesiz ve Mütalaasız  Hapis Cezası Dönemi

1) VATANDAŞIN MALİ EMNİYET MÜLAHAZASI MÜTALAA NEDİR? 1951 tarih ve 5815 sayılı Kanun[1] gerekçesinde, “Hileli vergi suçları kamu davasına tahrik salahiyeti vatandaşın mali emniyet ...

Vergi Kaçakçılarına Etkin Pişmanlık Yolu

1. GİRİŞ: Türk vergi sistemimizde vergiden kaçınma, vergi kaçırma ve vergi kaçakçılığı tabirleri kullanılır. Vergiden kaçınma yasal bir işlem iken vergi kaçırma ve vergi ...

Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunan Mükelleflerin İade Taleplerinde Kolaylık

1. TAM TASDİK NEDİR VE NEDEN YAPILMALIDIR? Tam tasdikin tanımı 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun[1] ‘Tasdik ve tasdikten doğan ...

İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Standart Talep Dilekçesinin Süresinde Verilmemesi İle İlgili Aynı Mahkemeden Farklı Kararlar

İndirimli Orana Tabi İşlem Standart Talep Dilekçesi I. Standart Talep Dilekçesi İle İlgili Mevzuat 3065 sayılı Kanununun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi ...

Akaryakıt Sektörüne Vergi İncelemesi Tamamlanmadan Kamu Davası

1. GİRİŞ: Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ...

Vergi Hukukunda İçtima, Fiil Ayrılığı ve Adli – İdari Mercilerce Verilecek Kararların Karşılıklı Bağla(ma)mazlığı

GİRİŞ: Kamu hizmetlerinin en önemli finansman kaynağı olan vergiye ilişkin yükümlülüklere uyulmasını sağlamak üzere çeşitli kanunlarda vergi suç ve kabahatlerine ilişkin ...

7351 Sayılı Kanun Işığında Yürütmenin Durdurulması

I- GİRİŞ: 1982 Anayasasının 125 inci maddesinin 5 numaralı bendine göre, İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin ...

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında  Mütalaa

Vergi Usul Kanununda Mütalaa Müessesesi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun[1] 158 ila 160 ıncı maddelerinde de belirtildiği üzere, soruşturma yapmakla yükümlü olan makamların bir ...

7338 Sayılı Kanunla Pişmanlık Müessesinde Vergi Türü Kolaylığı

Pişmanlık ve Islah Madde 371: (Değişik: 23/1/2008 – 5728/281 md.) Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine ...

Vergiye Uyumlu Mükellef Kimdir?

    I- GİRİŞ: Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesiyle; vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, ...