Muharrem ÖZDEMİR Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Muharrem ÖZDEMİR MakaleleriVergi Kaçakçılığı Suçlarında  Mütalaa

Vergi Usul Kanununda Mütalaa Müessesesi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun[1] 158 ila 160 ıncı maddelerinde de belirtildiği üzere, soruşturma yapmakla yükümlü olan makamların bir ...

7338 Sayılı Kanunla Pişmanlık Müessesinde Vergi Türü Kolaylığı

Pişmanlık ve Islah Madde 371: (Değişik: 23/1/2008 – 5728/281 md.) Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine ...

Vergiye Uyumlu Mükellef Kimdir?

    I- GİRİŞ: Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesiyle; vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, ...

İşleme Taraf Olanların Sorumluluğu

Türk Vergi Sistemi ödenmesi gereken verginin güvence altına alınması amacıyla asıl vergi borçlusu mükellef ile birlikte yükümlülük altına alınan kişiye vergi sorumlusu denir. Bu ...

Pişmanlık Üzerine Verilen Beyannamelerde Yapılacak İşlemler

Pişmanlık Üzerine Verilen Beyannameler 1. Pişmanlık talepli verilen beyannameler üzerine yapılacak işlemler Kanuni süresi geçtikten sonra pişmanlık talebi ile beyanname verilmesi ve ...

Tüm Yönleriyle Vergi Kaçakçılığı Suç ve Cezaları

GİRİŞ: Temel ceza kanunlarına uyum amacıyla 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı “Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 213 sayılı ...

18 Aydan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası Gerektiren Vergi Kaçakçılığı Suçları

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-1 ve 359/a-2 maddelerinde, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan kişilerin aşağıdaki suçları ...

Vergi Usul Kanunu Kapsamında 3 Yıldan 5 Yıla Kadar Hapis Cezası Gerektiren Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Fiili

GİRİŞ: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 maddesinin (b) bendine göre, Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan, defter, kayıt ve ...

Vergi Hukukunda Özel Usulsüzlük Cezası

213 sayılı Kanunda düzenlenen idarî nitelikteki vergi cezalarından biri olan usulsüzlük cezası, aynı kanunun 351 inci maddesinde vergi kanunlarının şekil ve usule ilişkin ...

Standart Talep Dilekçesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle Yaşanan Mağduriyetlerin Ölçülülük İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

I- İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE TALEP SÜRESİ 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve ...

Sınırlı İncelemelerde Hak Düşürücü Süre

Sınırlı vergi incelemesinin yasal dayanağı hakkında bilgi veriniz? 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ncı maddesinin (6) numaralı bendinde tam ve sınırlı inceleme olmak üzere, ...

Tebligata Müteallik Hususlar

MALİ KANUNLARA GÖRE YAPILACAK TEBLİGATLARDA HEM ZARFA HEM DE MAZRUFA BAKILMALIDIR I- GİRİŞ: 1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun[1] 51 inci maddesine göre, mali tebliğler, ...