Muharrem ÖZDEMİR Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Muharrem ÖZDEMİR MakaleleriTebligata Müteallik Hususlar

MALİ KANUNLARA GÖRE YAPILACAK TEBLİGATLARDA HEM ZARFA HEM DE MAZRUFA BAKILMALIDIR I- GİRİŞ: 1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun[1] 51 inci maddesine göre, mali tebliğler, ...

Tüm Yönleriyle Genel Usulsüzlük Cezası

I- GİRİŞ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa mükelleflerce yapılacak muhalefet nedeni ile kesilecek cezalar tadad edilmiş olup sınırlıdır. Aşağıdaki cezalar dışında başkaca bir ...

Mükellefiyet Kaydının Re’sen Terkin Edilmesi ve Teminat Uygulaması

MÜKELLEFİYET KAYDININ RESEN TERKİN EDİLMESİ 5228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilmiş ve maddenin ...

Vergisel İşlemlere Karşı Dava Açma Süreçleri

ÜÇ AŞAMALI VERGİ DAVA SÜRECİ 1.1. İlk derece vergi mahkemesi 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun[1] 7 inci maddesine göre; Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı ...

Fiktif Para Hareketleri (Muvazaa) İddası ile Katma Değer Vergisi İadeleri Reddedilebilir mi?

I- KATMA DEĞER VERGİSİ İADE SÜRECİNDE MUVAZAA: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12 inci maddesine göre, mükelleflerin ihracat istisnası dolayısıyla KDV iade ...

Yeni Tip Koronavirüsle (Kovid-19) Mücadelede E-Tebligatın Önemi

I- GİRİŞ: 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ile elektronik ortamda yapılacak tebligatın alt yapısı hazır hale getirilmiş olup e-tebligat uygulamasına da 1 Nisan ...

El Konulan İthal Araçların Sahiplerine İadesi ve Tedbir Kararının Kaldırılması

I- GENEL BİLGİ: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesi kapsamında, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme ...

Piyasaların Matrah Artırımı Beklentisi Karşılanmalıdır

Cumhuriyetin kuruluşunun üzerinden çok geçmeden bir yıl sonra 1924 yılında ilk vergi affı yasasının çıktığını her maliyeci iyi bilir. Bu tarihten günümüze kadar ortalama iki ...

Özel Usulsüzlük Cezasında Maliye ile Yargı Farklı Düşünüyor

A- FİİLİN TÜM UNSURLARI TAMAM OLMADAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEZ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak ...

Vergide İştirak Suçu

– VERGİSEL YÖNÜYLE İŞTİRAK SUÇU: 1.1. Vergi Usul Kanunundaki İştirak Düzenlemesi Vergi suçlarının önemli bir başlığı olan iştirak, Vergi Usul Kanunu’nda ...

İade Alacağınızı Süresinde Talep Etmeyi Unutmayın!

I- VERGİ TEVKİFATININ MAHSUBUNDA 1 YILLIK SÜRE Gelir Vergisi Kanununun 121 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 44 üncü maddelerinde; beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan ...

Defter ve Belgelerin Mali İdare Yerine Yargı Mercilerine İbrazı Mümkün mü?

I- GİRİŞ: Türk Vergi Sistemi, vergiyi doğuran olayın belgelendirilmesi ve bu belgelerin de belli süreler içerisinde yasada öngörülen defterlere kaydedilmesi esasına dayalıdır. Belge ...