Muharrem ÖZDEMİR Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Muharrem ÖZDEMİR Makaleleriİntifa Hakkı Tesisi İşleminde Tapu Harcının Hesaplanması

 GİRİŞ: İntifa konusu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 794 ile 822’nci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanununun “İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları” ...

Taşınmaz Satış İstisnasında İhtilaflı Hususlar

I- GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendinin gerekçesinde; söz konusu istisnanın amacının; kurumların bağlı değerlerinin ...

Gayrimenkul Kiralamalarında (İşyeri, Mesken) Damga Vergisi Uygulaması

  1. DAMGA VERGİSİ KANUNU Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, kural olarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtların imzalanmak suretiyle düzenlenerek hukuken tekemmül ...

Katma Değer Vergisine Tabi Olmayan Kur Farkları

  1- KUR FARKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10/a maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile, ...

İflas Eden Şirketlerin Temsili ve Vergisel Sorumlulukları

1. GİRİŞ: Şirketler, ticari faaliyetlerinde başarılı olmak, uzun yıllar hayatiyetini devam ettirmek ve kar elde etmek amacıyla kurulurlar. Muhasebenin süreklilik kavramı da bunu ...

Şüpheli İşlem Bildirimleri MASAK Takibinde

Genel Düzenleme Ülkemiz son yıllarda siyasi olarak FETÖ/PYD ile mücadele ederken ekonomik yansımaları bertaraf etmek içinde yasal ve teknik alt yapıları da tamamlamış bulunmaktadır. ...

Dar Mükellef Kurum ve İşyeri Kavramı

I- Türkiye’de İşyeri Aracılığıyla Gelirin Elde Edilmesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3’ncü maddesi “Tam ve Dar mükellefiyet” kavramlarına yer vermiştir. ...

Gecikme Zammı Hesabında Özellikli Durumlar

1. Cezalara gecikme zammı tatbik edilir mi? 6183 sayılı Kanunun 51.maddesinin üçüncü fıkrasında “Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı ...

İptal Davası

1. Hukuki Niteliği 6183 Sayılı Kanunun 24’üncü maddesine göre açılan tasarrufun iptali davalarının amacı, bu kanunun 27, 28, 29 ve 30. maddelerinin hükümsüz saydığı ...

İhtiyati Tahakkuk Müessesesi

1- Genel Düzenleme İhtiyati tahakkuk müessesesi, kamu alacağını korumak amacıyla 6183 sayılı Kanunun 17 ila 20 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre, İhtiyati tahakkuk, ...