Muharrem ÖZDEMİR Makaleleri

  1. Anasayfa
  2. Muharrem ÖZDEMİR MakaleleriEl Konulan İthal Araçların Sahiplerine İadesi ve Tedbir Kararının Kaldırılması

I- GENEL BİLGİ: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesi kapsamında, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme ...

Piyasaların Matrah Artırımı Beklentisi Karşılanmalıdır

Cumhuriyetin kuruluşunun üzerinden çok geçmeden bir yıl sonra 1924 yılında ilk vergi affı yasasının çıktığını her maliyeci iyi bilir. Bu tarihten günümüze kadar ortalama iki ...

Özel Usulsüzlük Cezasında Maliye ile Yargı Farklı Düşünüyor

A- FİİLİN TÜM UNSURLARI TAMAM OLMADAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEZ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak ...

Vergide İştirak Suçu

– VERGİSEL YÖNÜYLE İŞTİRAK SUÇU: 1.1. Vergi Usul Kanunundaki İştirak Düzenlemesi Vergi suçlarının önemli bir başlığı olan iştirak, Vergi Usul Kanunu’nda ...

İade Alacağınızı Süresinde Talep Etmeyi Unutmayın!

I- VERGİ TEVKİFATININ MAHSUBUNDA 1 YILLIK SÜRE Gelir Vergisi Kanununun 121 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 44 üncü maddelerinde; beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan ...

Defter ve Belgelerin Mali İdare Yerine Yargı Mercilerine İbrazı Mümkün mü?

I- GİRİŞ: Türk Vergi Sistemi, vergiyi doğuran olayın belgelendirilmesi ve bu belgelerin de belli süreler içerisinde yasada öngörülen defterlere kaydedilmesi esasına dayalıdır. Belge ...

Vergi Hukukunda Zamanaşımı

1. TARH ZAMANAŞIMI Kişi ile devlet arasında vergiden kaynaklanan hukuksal ilişki sadece alacak-borç ilişkisi değil aynı zamanda Anayasa’nın 73 üncü maddesinin niteliği gereği bir ...

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı Olmak Neden Riskli?

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı Nasıl Atanır? Türk Ticaret Kanununa göre, Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız ...

100 Bin TL’ye Kadar Sahte Fatura Kullanımında Sorun Yok!

I- GİRİŞ: Bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi plan ve bütçe komisyonundan geçerek TBMM gündemine gelmiş bulunmaktadır. Teklifin 26 ıncı maddesiyle 213 sayılı Vergi ...

Anayasa Mahkemesinin Pek Yaman Çelişkili Kararı

1- LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ PAYINI DEVRETMESİ SORUMLULUĞUNU KALDIRMAZ 6183 Sayılı Kanunun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi ...

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Yapılan Teslimler

I- GİRİŞ: Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinde; “Dâhilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin ...

Hükmi Şahsiyeti Sona Eren Şirketlerde Takip Yönetimi

Tasfiye memurları 6183 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ...