Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2021/28 – Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu

Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;   Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, Beyanname vermeme, Adresinde bulunamama, Defter ve belge ibraz etmeme, ...

Devamı
2021/27 – Ba/Bs Bildirimleri: Hangi Fatura Hangi Koşullarda B Formlarına Dahil Edilmeli? Hangi Hususlar Göz Önünde Bulundurulmalı?

25/01/2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenen belgelerin 01/07/2021 tarihinden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmeyeceği duyurulmuştu. Uygulamanın yürürlüğe girdiği ilk bildirim döneminde bazı kafa karışıklıkları olduğu ...

Devamı
2021/26 – 2021 Yılında Asgari Ücret Desteği Devam Edecek

18/07/2021’de kanunlaşan 7333 sayılı Torba Yasa ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 85.Madde eklendi. Buna göre işverene sağlanan asgari ücret desteğine 2021 yılında da devam edilmesi kararlaştırıldı. İlgili düzenleme henüz Resmi Gazetede yayımlanmamış olup, yayını müteakip ...

Devamı
2021/25 – 7326 Sayılı Kanun ile Tanınan, Taşınmaz ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetleri Yeniden Değerleme Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar 530 Sayılı VUK Genel Tebliği ile Belirlendi

ÖZ Haziran 2021 itibarı ile hayatımıza giren son yapılandırma kanunumuzda olanak tanınan işlemlerden biri de Taşınmaz ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere ilişkin defter değerlerinin belli bir vergi ödemesi karşılığında realize edilebilmesi idi. Bununla, bilgi kullanıcılarının daha doğru ve güvenilir mali tablolara ...

Devamı
2021/24 – 2021 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

**283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir. Buna göre, 2021 yılı ikinci geçici vergi dönemi (30.06.2021) için uygulanacak kurlar, T.C. Merkez Bankası’nın internet sayfasında 29.06.2021 ...

Devamı
2021/23 – Varlık Barışında Varlıkların Bildirim ve Yurda Getirilme Süreleri 6 Ay Uzatıldı

Uygulamada “varlık barışı” olarak adlandırılan ve 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 93. Maddesi ile yapılan düzenleme; Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ...

Devamı
2021/22 – Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI A.1 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi ...

Devamı
2021/21 – Kesinleşmiş Alacakların Tahsilinden Vazgeçme

I-KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇME ALACAĞIN KAPSAMI ÖDENMESİ GEREKEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR a)   − Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergiler   − Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı Kanunun yayımı ...

Devamı
2021/20 – Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı

(I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli ...

Devamı
2021/19 – Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan KDV Oranı

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ve 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 ...

Devamı
2021/18 – 2021 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları

**283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir. Buna göre, 2021 yılı birinci geçici vergi dönemi (31.03.2021) için uygulanacak kurlar, 31.03.2021 tarihinde geçerli olan, yani T.C. Merkez ...

Devamı
2021/17 – Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme

Sirküler: 2021-SR-1986 Konu: Torba Kanun Teklifi’nde Öne Çıkan Düzenlemeler Hakkında Değerlendirme   02/04/2021 tarihinde meclise sunulan ve halihazırda komisyonda görüşmeleri süren Torba Kanun Teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik ve düzenlemeler gündeme gelmiştir. Bu yazımız ile ilgili kanunlarda bize göre ...

Devamı