Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2015/7 – Geçmişe yönelik e-beyanname ve bildirimler nedeniyle kesilecek özel usulsüzlük  cezası.

Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak Kanunun mükerrer 355. Maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya 352. Maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Söz konusu ...

Devamı
2015/6 – E-Fatura Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de 447 Sıra No’lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Söz konusu düzenleme e-fatura uygulaması ile ilgili olup tebliğ metni aşağıdaki gibidir. Saygılarımızla. VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE ...

Devamı
2015/5 – Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin  Sirküler Yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 23.03.2015 tarih ve 72 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; • Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilme süreleri ve ...

Devamı
2015/4 – Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar  Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır.

23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kurulu Karar”da değişiklik yapan 2014/7149 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda ...

Devamı
2015/3 – 2015 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi

Konu: 2015 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi. 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede 40 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ( Değerli Kağıtlar ) yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki gibi tespit edilmiş ...

Devamı
2015/2 e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı

Konu: e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de, 443 Sıra No.lu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile, e-arşiv ve e-fatura uygulamasına yönelik ...

Devamı
2015/1 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Miktarlar ve Hadlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı

       Konu:2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Miktarlar ve Hadlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği      Resmi Gazete ‘de Yayımlandı.                 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 442 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanununun 104, ...

Devamı
2014 / 33 Bazı Alacakların Yapılandırılmasına dair İç Genelge.

26.11.2014 tarih ve 2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge’de; 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73 üncü maddesinin uygulanmasına ...

Devamı
2014 / 32 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hakkında

Konu: 2014 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Hakkında 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bahse konu Tebliğ metni aşağıdaki gibidir. ...

Devamı
2014 / 31 2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan, 15.10.2014 tarih ve 35 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; 2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz) olarak tespit edilmiştir. Bahse konu Sirküler metni aşağıdaki gibidir. Saygılarımızla. ...

Devamı
2014 / 30 6552 Sayılı Kanun Tebliği Yayınlandı

Konu: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun; – 73 üncü maddesinde Maliye ...

Devamı
2014 / 29  Ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlar

Konu: Ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlar.   24.09.2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 440 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar ...

Devamı