Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2014/5 Kayıtların elektronik ortamda oluşturulma ve muhafaza etme edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 431 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, tebliğ ile belirlenen konulara ilişkin kayıtları elektronik ortamda oluşturmak ve istenildiğinde ibraz etmek üzere elektronik ortamda muhafaza etmek zorunluluğu ...

Devamı
2014/4 2014 Yılında Uygulanmak Üzere Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler Değişti.

Yeniden değerleme oranının % 3,93 oranında artması nedeniyle, Vergi Usul Kanununda yer alan bazı hadler değişmiş bulunmaktadır. 30.12.2013 tarih ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 432 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 ...

Devamı
2014/3 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Hadler Değişti.

2014 yılı gelirlerine uygulanmak üzere yeniden değerleme oranı % 3,93 olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 30.12.2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 285 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer ...

Devamı
2014/2 2014 Yılı Harçları ile İlgili Tebliğ Yayımlandı.

30.12.2013 tarih ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete ile 71 ve 72 Seri No’lu “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Tebliğ ile; 2014 yılında uygulanacak maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile konsolosluk harçları açıklanmış olup sözkonusu ...

Devamı
2014/1 2014 Yılı Damga Vergisi Tutarları Yayımlandı

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında ...

Devamı