Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2014 / 29  Ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlar

Konu: Ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlar.   24.09.2014 tarihli ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 440 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar ...

Devamı
2014 – 28 6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Torba Kanun)

Uzunca bir süreden beri hem mükelleflerin hem de kamuoyunun beklenti içinde olduğu ve kamuoyunda torba kanun olarak da adlandırılan, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı ...

Devamı
2014 – 27 ÖTV Tebliğinde değişiklik yapıldı

24.7.2014 tarih ve 29070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine “16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin ...

Devamı
2014 – 26 İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Maliye Bakanlığı tarafından 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir. 15.7.2014 tarih ve KVK-33/2014-3/Yatırım İndirimi-23 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak ...

Devamı
2014 – 25 Kayıtların Elektronik Ortamda Tutulması Uygulamasında Süre uzatıldı

Maliye Bakanlığı tarafından vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine ilişkin 29.12.2013 tarih ve 431 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. ...

Devamı
2014 – 24 MALİ TATİL UYGULAMASI

Bilindiği üzere, Mali Tatil uygulamasının vergi mevzuatımıza girişi, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile başlamıştır. Kanun uygulamasının detayları ise, 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 sıra no.lu Mali Tatil ...

Devamı
2014 – 23 Katma Değer Vergisi Genel Uygulamalarına İlişkin Sirküler yayımlandı

      10.06.2014 tarih ve 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi ...

Devamı
2014-22 Yatırım Teşviklerinde Yapılan Değişiklikler

YATIRIM TEŞVİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 09 Mayıs 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe girmiş olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Devamı
2014-21 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlandı.

26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de, “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğde; Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili açıklamalara ve çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Katma Değer Vergisi Tebliği, 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bugüne kadar ...

Devamı
2014 / 20 Özel Tüketim Vergisinde Tevkifat Uygulaması

19.4.2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak ...

Devamı
2014 / 19 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri rehberi yayınlandı.

Mirasçıların vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” yayınlanmıştır Ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik hazırlanan rehberde; veraset ve İntikal vergisi açısından yapılması gerekenler, gelir ...

Devamı
2014 /18 E-Defter Uygulaması

Bilindiği üzere e-Defter Uygulamasına elektronik başvuru imkanı başlamıştır.  Konuya ilişkin Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Rehberi yayınlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığınca e defter oluşturulma süreci ile ilgili olarak yapılan 04.04.2014 tarihli duyuru aşağıdaki gibidir. Saygılarımızla   1 Sıra No.lu ...

Devamı