Sirküler

  1. Anasayfa
  2. Sirküler2018/54 – Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!

  Sirküler : 2018-SR-1776 Konu : Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı!   Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 25 Haziran 2018  günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, ...

Devamı
2018/53 – İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar ve İskontolar

  Sirküler: 2018-SR-1774 Konu: İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar ve İskontolar İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlem ile ilgili olarak garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar üzerinden KDV ödenebilmektedir. Ayrıca indirimli orana ...

Devamı
2018/52 – İmalatçıların Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası Uygulaması

  Sirküler: 2018-SR-1773 Konu: İmalatçıların Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası Uygulaması 7103 sayılı Kanunla, 01/05/2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, 17/4/1957 tarihli ve ...

Devamı
2018/51 – Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde KDV İstisnası

  Sirküler: 2018-SR-1772 Konu: Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde KDV İstisnası 7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3065 ...

Devamı
2018/50 – Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesi Uygulamasına Geçiş Süresi 1 Ekim 2018 Tarihine Uzatıldı!

  Sirküler : 2018-SR-1771 Konu : Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin Birleştirilmesi Uygulamasına Geçiş Süresi 1 Ekim 2018 Tarihine Uzatıldı! Hatırlanacağı üzere, Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi (Amasya, Bartın ve Çankırı illeri hariç ...

Devamı
2018/49 – Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kriterleri Yeniden Belirlendi!

  Sirküler : 2018-SR-1770 Konu : Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kriterleri Yeniden Belirlendi! 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler” için “Eşik Değerler” yeniden belirlendi. I ve II sayılı ...

Devamı
2018/48 – Bilançoda Kayıtlı Gayrimenkuller 30.09.2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek!

  Sirküler : 2018-SR-1769 Konu : Bilançoda Kayıtlı Gayrimenkuller 30.09.2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek! 25/05/2018 gün ve 30431 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 5. maddesi ile Bilanço esasına göre defter tutan ...

Devamı
2018/47 – Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Zorunluluğuna Geçiş Süreleri Uzatıldı!

  Sirküler : 2018-SR-1768 Konu : Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Zorunluluğuna Geçiş Süreleri Uzatıldı! Hatırlanacağı üzere, 30/9/2017 tarihinde yayımlanan VUK  Genel Tebliği (Sıra No: 483) ile yeni nesil ÖKC’lere geçiş süreleri belirlenmişti. Söz konusu 483 No’lu tebliğde 1/7/2018  tarihi ...

Devamı
2018/46 – İmalat Sanayinde veya Ar-Ge Faaliyetinde Kullanılan Makina ve Techizatın Amortisman Uygulamasına İlişkin VUK Tebliği Hk.

  Sirküler : 2018-SR-1767 Konu : İmalat Sanayinde Veya Ar-Ge Faaliyetinde Kullanılan Makina Ve Techizatın Amortisman Uygulamasına İliskin VUK Tebliği Hk. Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun ile VUK’na Geçici 30’uncu madde eklenmiş ve Sanayi Sicili Kanununa sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran ...

Devamı
2018/45 – Süreklilik Arz Eden İmha İşlemlerine Konu Olan Emtianın Değerlemesine İlişkin VUK Tebliği Hk.

  Sirküler : 2018-SR-1766 Konu : Süreklilik Arz Eden İmha İşlemlerine Konu Olan Emtianın Değerlemesine İlişkin VUK Tebliği Hk. Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun ile VUK’na 278/A maddesi eklenerek,  bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal ...

Devamı
2018/44 – Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Kur Farklarının Vergilendirilmemesi Hk.

  Sirküler : 2018-SR-1765 Konu : Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paraların Kur Farklarının Vergilendirilmemesi Hk. Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanun ile VUK’na 280/A maddesi eklenerek, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe ...

Devamı
2018/43 – Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Zorunlu Haller Tanımlandı!

  Sirküler : 2018-SR-1764 Konu : Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Kağıt Olarak Düzenlenebileceği Zorunlu Haller Tanımlandı! Hatırlanacağı üzere, 7103 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile VUK’nun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde ...

Devamı