E-Arşiv Faturası Düzenliyorsan Yazar Kasaya İhtiyacın Olmayacak!

 1. Anasayfa
 2. Haberler
 3. E-Arşiv Faturası Düzenliyorsan Yazar Kasaya İhtiyacın Olmayacak!

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecek.

Değişiklik ile vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın  müşterinin adı bölümüne “NİHAİ TÜKETİCİ” ibaresi belirtilen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir.

“e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. “

483 Sayılı Tebliği Hatırlayalım;

YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; 2016 yılı veya müteakip yıllar:

483 SIRA NO’LU VUK GENEL TEBLIĞI ÖKC KULLANIMINDAN MUAF TUTULANLAR

 

a) Satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi,
b) Bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi,
c) Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması

 

koşullarından en az ikisini sağlayan ve 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükelleflerin,

 • e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olmaları,
 • Perakende satışlar dahil tüm satışlara e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura verilmeyi tercih etmeleri ve buna uymaları,
 • Bu durumlarını vergi dairesine tevsik etmeleri ve bildirmeleri,
 • e-Arşiv Faturaların bir örneğinin belgenin oluşturulmasını müteakiben; gizliliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilerek ve GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmesinin sağlamaları,halinde bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile başvurmaları halinde (bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren) perakende mal ve hizmet satışlarında YN ÖKC kullanım mecburiyetleri bulunmamaktadır.

 

507 Sayılı Tebliği Hatırlayalım;

507 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE BELİRTİLEN GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNDEN YARARLANAN MÜKELLEFLER İSE;

 

a) Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler,
b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler
c) Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
d) Serbestest meslek kazancı elde eden mükellefler,
e) Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler,
f) Vergiden muaf esnaf.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim  Sistemi’nin Amacı;

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, finansal işlemlerini elektronik ortama taşıyan her ölçekten işletme için;

 • POS cihazı, yazar kasa, banka anlaşmaları ve kırtasiye giderleri gibi maliyetleri ortadan kaldırma
 • Yapılan satış tahsilatı ve satış belgesinin birbirine tam olarak ilişkilendirilmesini sağlama amacı taşımaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflerin uyması gereken usul ve esaslara yer verildi. Güvenli Ödeme Sistemi ile, artık mobil cihazlar yazar kasa yerine geçecek.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yoluyla Elektronik Belge Düzenlenebilmesine İlişkin;

(GİB; 1/6/2019 tarihli Resmi Gazete 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)

Ödeme kabul eden araçlar, finans kuruluşu yada ödeme kaydedici cihaz üreticisi tarafından güvenliği sağlanmış ve bu Tebliğ kapsamındaki satış-tahsilat-belge oluşturma süreçlerine ilişkin işlemlerin doğru bir şekilde yapılmasına ait sorumluluğu bunlar tarafından kabul edilmiş nitelikte olmalıdır. Ödeme kabul eden araçların belirtilen Tebliğ’de elektronik belgelerin oluşturulması sürecinde belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri temin edecek özellikte olması zorunludur.

 • Ödeme kabul eden araçlar sadece belirtilen Tebliğ’de tanımlanan finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri tarafından belirtilen sistemden yararlanmak isteyen mükelleflere verilebilecektir.
 • Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait ödeme işlemlerinin,  özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e-posta, sms, bankacılık uygulamaları vb.) ve/veya kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunludur.
 • Uygulama kapsamında mükelleflere hizmet vermek isteyen finans kuruluşlarının e-belge düzenlenmesi konusunda işbirliği yapacağı özel entegratörle birlikte, ödeme kaydedici cihaz üreticilerinin ise işbirliği yapacağı banka, elektronik para kuruluşu ya da ödeme kuruluşu ve özel entegratör ile birlikte gerekli teknik, yazılım ve altyapı hazırlıklarını yaparak Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Güvenli mobil ödeme sistemine geçiş yapabilmemiz için ;

GİB tarafından yayımlanan tebliğe göre; Güvenli Ödeme Sistemi’ne geçiş yapmak isteyen her ölçekten işletme, yetkilendirilen kuruluşla anlaşma yaparak, uygulamaya geçiş yapabilir. GİB tarafından yetkilendirilen kuruluşlar: 

 • Finans Kuruluşları,
 • Entegratör Kuruluşlardır.

Resmi Gazete duyurusu için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM AŞ.