Hisse Senetlerindeki İstisnalar Hakkında!

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Hisse Senetlerindeki İstisnalar Hakkında!

 

Gerçek Kişilerde İstisna
Limited Şirketlere Ait Paylar Anonim Şirketlere Ait Paylar
    Hisse senedi ya da ilmühaber çıkartılamadığı için, limited şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç  “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulur.

Vergilendirme sırasında, iktisap bedeli, hisselerin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen ÜFE endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması gerekir.

Elde edilen kazancın, (2019 Yılı için) 14.800 TL’sı gelir vergisinden müstesnadır. Bu tutarı aşan kısım da gelir vergisine tabi tutulur.

    Hisse senetlerinden gelir elde etmenin diğer bir yolu ise elden çıkartmaktır. Diğer deyişle satıştır. Borsa’da işlem görenler hariç olmak üzere, Hisse senedinin elde edilişi ile elden çıkarılışı arasındaki fark Gelir Vergisi Kanunu’na göre “Değer Artış Kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren iktisap edilen tam mükellef kurum hisse senetlerinin iki yıl içinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç, değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi olacaktır.

İki yıl geçtikten sonra satılan hisse senetlerinin alım-satım kazancı ise vergi dışıdır.

 

  1. Hisse Senedi Bastırılmamışsa;

Vergilendirme sırasında, iktisap bedeli, hisselerin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen ÜFE endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması gerekir.

Elde edilen kazancın, (2019 Yılı için) 14.800 TL’ sı gelir vergisinden müstesnadır. Bu tutarı aşan kısım da gelir vergisine tabi tutulur.

  1. Hisse Senedi Bastırılmışsa;

İki yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin, elden çıkartılmasından doğan kazanç, tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi değildir.

  1. İlmühaber Bastırılmışsa;

Geçici İlmühaberler de hisse senedi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, ilmühaberlerin elden çıkartılması da hisse senetlerinin elden çıkartılması gibi değerlendirilir. Hisse senedi bastırmamış olmanın doğuracağı bu sonuçtan “Geçici İlmühaber” çıkartılmak ve elden çıkarma işlemini bu ilmühaberlere dayanarak gerçekleştirmek suretiyle vergi avantajından yararlanmak da mümkündür.

Kurumların Başka Şirketlerdeki Payları

İstisna Oranı ve Şartları

KVK’da, taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlara ilişkin istisna düzenlenmektedir. Gerekli koşulların sağlanması halinde kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanmakta ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmaktadır. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Kazanç, satış işlemi ile birlikte doğacaktır. Bu nedenle satış, ister peşin ister vadeli olsun istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır.

 

KDV Açısından Avantajlar
Gerçek Kişilerin Hisselerini ya da Hisse Senetlerini Satmaları Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Hisse Satışı;
Hisse senedi satış işlemi kural olarak KDV’ye tabi değildir. Kurumlar vergisi mükelleflerinde, hisse senedi ya da ilmühaber bastırılmışsa satış işlemine, iki yıllık aktifte kalma süresi sonunda KDV istisnası uygulanır.

Hisse senedi veya ilmühaber yoksa satış iştirak hissesi satışı olarak değerlendirilecektir.

 

Normal Olarak İştirak Hisselerinin Edinim Tarihi
-Satın alma yoluyla edinilen iştirak hisseleri açısından elde etme tarihi bu hisselerin devralındığı tarihtir.

-Yeni şirket kuruluşu yahut mevcut şirkete sonradan nakden veya ayni sermaye konulması suretiyle elde edilen hisselerin edinim tarihi, kuruluş veya sermaye artırımı işleminin tescil tarihidir.

 

Edinim Tarihinin Tespiti Açısından Özellik Gösteren İştirak Hisseleri
İç Kaynaktan Sermayeye İlave Suretiyle Oluşan Yeni Hisselerin Edinim Tarihi Sermaye veya kâr yedeklerinin sermayeye ilavesi sonucu oluşan ve bedelsiz olarak ele geçen bu hisselerin, söz konusu bedelsiz hisse edinimine dayanak teşkil eden hisselerin edinim tarihinde elde edilmiş sayılır.
Rüçhan Hakkı Kullanılarak Nominal Bedel Ödenmek Suretiyle Edinilen İştirak Hisselerinin Edinim Tarihi Şirketlere yeni sermaye konulmasında mevcut ortakların rüçhan haklarını kullanmak suretiyle, artırılan sermayeyi temsil eden yeni hisselere nominal bedel ödeyerek sahip olmaları durumunda da, iç kaynaktan yapılan sermaye artırımlarında olduğu gibi yeni oluşan hisselerin edinim tarihi olarak, sermaye artışının tescil tarihi değil, rüçhan hakkına dayanak teşkil eden hisselerin edinim tarihine itibar edilmektedir.
Edinim Tarihinin Tespiti Açısından Özellik Gösteren İştirak Hisseleri
Şirket Birleşmeleri (Devir), Tam Veya Kısmi Bölünme Nedeniyle Elde Edilen Bedelsiz Hisselerin Edinim Tarihi Bir şirketin,

-Başka bir şirketi komple devralması,

-Başka bir şirketin tam bölünmesi sonucunda tam bölünen şirketin bir kısım bilanço kalemleri devralması,

-Başka bir şirketin kısmi bölünmesi sonucunda kısmi bölünmeye konu bilanço kalemlerini devralması, yoluyla edindiği taşınmazların, iştirak hisselerinin, kurucu senetlerinin, intifa senetlerinin ve rüçhan haklarının iktisap edildiği tarih olarak devralınan veya bölünen kurumun bu mal ve hakları iktisap ettiği tarih dikkate alınmaktadır.

Nev’i Değişikliği Durumunda Yeni Nev’e Dönen Şirketin Hisselerinin Edinim Tarihi Hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınması gerekmektedir. Limited Şirket nev’i değiştirerek Anonim Şirkete dönüşmesi durumunda Hisse senedi bastırıldığı yada ilmühaber hazırlandığı tarihi baz almamız gerekmektedir. Sonuç olarak, Limited Şirkette geçen süreler dikkate alınmaz.
Yeni Düzenlenen Geçici İlmuhaberler Veya Hisse Senetleri Açısından Durum Limited şirketten anonim şirkete dönen bir şirkete ait iştirak hisselerinin geçici ilmühabere bağlanmasında veya anonim şirkette ilk defa hisse senedi çıkarılmasında ilmühaber hazırlanmasında , ilmühaber hazırlanması yada hisse senedi bastırılması iki senenin başlangıcı kabul edilecektir.
İlmuhaberlerin Hisse Senetleri İle Değiştirilmesi Suretiyle Elde Edilen Hisse Senetlerinin Edinim Tarihi Hisse senedi düzenlemek suretiyle mevcut ilmühaberlerin iptali işleminde de yeni düzenlenen hisse senetleri bu ilmühaberlerin elde edildiği tarihte edinilmiş sayılmaktadır. İlmuhaberlerin edinim tarihi olarak ise ilmuhabere ilişkin hissenin edinim tarihi dikkate alınmalıdır.
Aynı Hisse Senedinden Yıl İçinde Birden Fazla Alım Yapılması Halinde Satılan Hisse Senedinin İktisap Tarihinin Belirlenmesi Belirli bir şirketin hisse senedinden değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra, alınan hisse senetlerinin bir kısmının elden çıkarılması halinde mükellefler elden çıkarılan hisse senetlerinin hangi işlem ile alındığı konusunda serbestçe karar verebilecektir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.