Matrah ve Vergi Artırımı Bozulanlara Umut Işığı Belirdi

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Matrah ve Vergi Artırımı Bozulanlara Umut Işığı Belirdi

Hatırlanacağı üzere; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Kanununla mükelleflere, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 hesap dönemleri için matrah ve vergi artırımı olanağı getirilmişti.

Matrah artırımında bulunan bazı mükellefler ödemelerini aksattıkları için yasal hakları ellerinden alınmış olup, vergi incelemesi sonucunda artırımda bulundukları vergi türlerinden tarhiyata tabi tutulmuşlardır. Bu durum mükellefler arasında bazı mağduriyetlere sebep olmuştur.

Bu konu ile ilgili bir mükellef tarafından açılan davada Ankara 5.Vergi Mahkemesi tarafından mükellefin yürütmenin durdurulması istemi kabul edilmiştir. Kararın gerekçesinde hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kararın hüküm fıkrasında:

“ … Yasa da belirtilen tarihte ödemediği takdirde matrah artırımının kaldırılacağı yönünde davacıya bildirimde bulunulması gerekirken, davacıya bu yönde bir bildirimde bulunulmadan taksitlerden birini yasada belirtilen sürede ödemediğinden bahisle matrah artırımının kaldırılması yönünde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; DAVANIN KABULÜNE, DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE, …….. istinaf yolu açık olmak üzere, 11.05.2020 tarihinde karar verildi.”

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.