Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleşmesine Hazır Mısınız?

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname Birleşmesine Hazır Mısınız?

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ
1. Verilme Zamanı;

Vergi kesintileri ile prim ve hizmetin ait olduğu ayı takip eden ayın 23’üncü günü akşamı saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

2. Vergilendirme Dönemi;

Ø  İşçi çalıştıran mükellefler için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin AYLIK olarak verilmesi zorunludur.

Ø  Vergi kesintisini 3 ayda bir bildirme hakkı olan mükellefler de, işçi çalıştırdıkları takdirde, her ay beyanname vereceklerdir.

Ø  İşçi çalıştıranlardan vergi kesintisini 3 ayda bir bildirme hakkı olanlar iki şekilde beyanname düzenleyebilir.

a-    Her ay beyanname verdikleri halde, beyannamenin vergi kesintilerine ilişkin bölümünü mart, haziran, eylül ve aralık aylarında olmak üzere üç aylık olarak beyan edebilirler. Ancak bu mükellefler muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin prim ve hizmete ilişkin bölümünü her ay beyan etmek zorundadır.

b-    Her ay verdikleri beyanname ile hem vergi kesintilerini, hem de prim ve hizmet bilgilerini beyan edebilirler.

3. Elektronik Ortamda Gönderilmesi;

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

Ø  E-beyanname kullanıcısı olan mükellefler (YMM’si olanlar) , iki şifre alıp (biri SGK bilgilerini içerir muhtasar beyannameyi gönderebileceği, diğeri tüm beyannameleri gönderebileceği)bizzat kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,

ÖRNEK: (A) Limited Şirketinin Ankara Seğmenler Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. (A) Limited Şirketinin 100 çalışanı bulunmaktadır. Ayrıca anılan şirket, serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yaptığı ödemeler ile işyeri kiralanması karşılığı yaptığı ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapmaktadır.

(A) Limited Şirketi, 15/3/2020 tarihinde bağlı olduğu Seğmenler Vergi Dairesine bu Sirküler ekindeki form ile başvurarak 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre almıştır. Şifresini aldığı tarihten itibaren ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.

Adı geçen şirket, serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yaptığı ödemeler ile işyeri kiralanması karşılığı yaptığı ödemeler üzerinden yaptığı gelir vergisi kesintilerini ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.

Diğer taraftan, 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerin/işverenlerin, daha önce elektronik ortamda beyanname göndermek üzere aldıkları mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan beyannamelerini eskiden olduğu gibi elektronik ortamda gönderebileceği ve görüntüleyebileceği tabiidir.

Ø  3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile aracılık veya aracılık/sorumluluk sözleşmesi bulunan mükellefler, sadece muhasebeci veya mali müşavirleri aracılığıyla,

Ø  Mal müdürlüğü mükellefi olup, bir muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile sözleşmesi olmayanlar, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları mal müdürlüğüne başvuruda bulunup kullanıcı kodu alarak,

Ø  Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler (dernekler, vakıflar vb.), varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunup kullanıcı kodu alarak,

Ø  Vergi kesintisi yapmayan apartman yönetimleri, basit usul mükellefleri vb. muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kullanıcı kodu alarak, elektronik ortamda göndereceklerdir.

4. Muhasebeciler Aracılığıyla Gönderilmesi;

Mükellefleri adına Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek isteyen muhasebeciler prim ve hizmet bilgileri ile ilgili yeni sorumlulukları nedeniyle, mükellefleriyle yaptıkları 18.02.2017 tarihinden önce yapılmış olan hizmet sözleşmelerini yenilemek zorundadır. Yenilenen sözleşmenin internet vergi dairesi aracılığıyla sisteme girilmesi gerekmektedir. Şayet mükellefleri işçi çalıştırmıyorsa eski sözleşmeleri ile beyanname göndermeye devam edebilirler.

5. Meslek Odaları Ve Meslek Birlikleri Aracılığıyla Gönderilmesi;

Üyeleri adına Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek isteyen meslek odaları ve meslek birlikleri, üyeleri ile aracılık sözleşmesi yaparak internet vergi dairesine bu sözleşmeye ilişkin bilgileri girmek zorundadır. Aksi takdirde üyeleri adına muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderemeyeceklerdir. Üyelerle yapılan aracılık sözleşmeleri tek beyanname gönderme yetkisi ile sınırlı değildir. Bir mükellef adına birden fazla dönem için beyanname gönderilebilecektir.

 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

-Genel Bilgiler,

-Vergiye Tabi İşlemler,

-Ödemeler,

-Vergi Bildirimi,

-SGK Bildirimleri,

-Düzenleme Bilgileri ve Ekler, bölümlerinden oluşmaktadır.

SİGORTALI ÇALIŞAN BİLGİLERİ
Belgenin Mahiyeti Asıl/Ek/İptal seçeneklerinden biri seçilmelidir.
Belge Türü Sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun belge türlerinden biri seçilmelidir.
Düzenlemeye Esas Kanun No İlgili işyeri ve sigortalılar için, varsa uygulanabilecek sigorta primi işveren hissesi desteği seçilebilmektedir. Herhangi bir teşvikten yararlanılmıyorsa “Kanun türü yoktur.” seçilmelidir.
Yeni Ünite Kodu 26 karakterli işyeri SGK numarasının 6. ve 7. Karakterleridir.
Eski Ünite Kodu 26 karakterli işyeri SGK numarasının 8. ve 9. Karakterleridir.
İşyeri Sıra Numarası 26 karakterli işyeri SGK numarasının 10-16. karakterleridir.
İl Kodu 26 karakterli işyeri SGK numarasının 17-19. karakterleridir.
Alt İşveren Numarası 26 karakterli işyeri SGK numarasının 24-26. karakterleridir.
SSK Sicil Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalıya verilen 7 haneli numaradır.
Sg No (T.C. Kimlik No) TC Uyruklular için TC kimlik numarası, yabancı uyruklu sigortalılar için NVİGM’den verilen ve 9 ile başlayan 11 haneli numaradır.
Adı Çalışanın adı SGK kayıtlarına uygun olarak doldurulmalıdır. Farklı bir şekilde yazılması durumunda bildirim hatalı kabul edilir.
Soyadı
Prim Ödeme Günü Sigortalıların ay içinde prim almaya hak kazandıkları gün sayıları yazılır. Ay içinde tam çalışılması halinde, ay içindeki gün sayısına bakılmaksızın, 30 gün olarak dikkate alınmalıdır. Ay içinde tam çalışılmamışsa buraya yazılan gün sayısı ile eksik gün sayısı toplamı 30 olmalıdır.
Hak Edilen Ücret Sigortalının ay içinde çalışması karşılığında hak ettiği ücret yazılacaktır. En fazla asgari ücretin 7.5 katı yazılabilir.
Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki İstihkak Prim, ikramiye gibi istihkaklardan ilgili ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı yazılacaktır.
İşe Giriş Gün Sigortalının ay içinde işe başlaması durumunda doldurulacaktır.
İşe Giriş Ay
İşten Çıkış Gün Sigortalının ay içinde işten çıkması durumunda doldurulacaktır.
İşten Çıkış Ay
İşten Çıkış Nedeni Sigortalı işten çıkmış ise, durumuna uygun işten çıkış nedeni seçilecektir. İşten çıkılmamışsa boş bırakılmalıdır.
Eksik Gün Sayısı Ay içinde bazı iş günlerinde çalışılmayan ve çalışılmayan bu günler için ücret alınmayan günler yazılacaktır.
Eksik Gün Nedeni Sigortalının eksik günü varsa nedeni listeden seçilmelidir. Eksik gün yoksa boş bırakılmalıdır.
Meslek Kodu Sigortalının tabi olduğu meslek kodu yazılacaktır.
İstirahat Sürelerinde Çalışmamıştır Evet veya hayır seçilecektir.
Tahakkuk Nedeni Tahakkuk nedenlerinden çalışanın durumuna uygun olan seçilecektir. Farklı tahakkuk nedenleri için farklı tahakkuk fişleri oluşur.
Hizmet Dönem Ay Hizmetin ait olduğu dönem normal yasal süresindeki beyannameler için tahakkuk dönemi ile aynı olmalıdır. Hizmetin ait olduğu dönem beyannamenin döneminden sonra olamaz.
Hizmet Dönem Yıl
Gelir Vergisinden Muaf Mı? Sigortalı gelir vergisinden muaf ise “evet” seçilecektir. Bu durumda gelir vergisi matrahı ve gelir vergisi kesintisi boş bırakılacaktır.
Asgari Geçim İndirimi Sigortalı için hesaplanacak asgari geçim indirimi tutarı bu bölüme yazılacaktır. Burada belirtilen asgari geçim indirimi toplamları vergi bildirimi bölümünde belirtilen asgari geçim indirimi ile tutarlı olmalıdır.
İlgili Döneme Ait Gelir Vergisi Matrahı Sigortalının gelir vergisine tabi olması durumunda bu bölüme gelir vergisi matrahı yazılacaktır. Bu bölümde yer alan tutarların toplamı ile vergi bildirimi bölümünde ilgili kod altında yer alan toplam gelir vergisi matrahının tutarlı olması gerekmektedir.
Gelir Vergisi Engellilik Oranı Sigortalı engellilik indirimine tabi ise engellilik oranı belirtilecektir.
Gelir Vergisi Kesintisi Sigortalının gelir vergisi kesintisi tutarı yazılacaktır. Bildirilen tüm sigortalıların bu alanda yer alan toplamları ile vergi bildirimi bölümünde çalışanlardan yapılan kesintilere ilişkin beyanların toplamı tutarlı olmalıdır. Örneğin: Asgari ücretle çalışan sigortalıların bu bölümde yer alan tutarlarının toplamı ile vergi bildirimi bölümünde 011 kodundan yapılan beyanın tutarlı olması gerekmektedir.

 

SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar) Tablosu

Bu tablo sadece düzeltme beyannamelerinde doldurulabilir. Beyanname belirli bir dönem için ilk defa verileceği zaman “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” tablosu boş bırakılacaktır.

Bir Döneme İlişkin SGK Bildiriminin İlk Defa Verilmesi

Bir döneme ilişkin beyanname ilk defa veriliyorsa yalnızca “Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” tablosu doldurulacaktır. Önceki beyannameden farklar tablosu boş bırakılacaktır.

Düzenleme Bilgileri

Düzenleme Bilgileri sekmesi ‘Vergi Sorumlusu’ ve ‘Beyannameyi Düzenleyen’ bilgilerinin yer aldığı iki bölümden oluşur.

Burada “Vergi Sorumlusu” opsiyonel alanı seçilmesi durumunda, girilen bilgiler ile “Genel Bilgiler” sekmesindeki vergi sorumlusunun bilgileri aynı olmalıdır.

DÜZELTME BEYANNAMELERİ

SGK Bildirimlerine İlişkin Düzeltmeler

SGK bildirimleri bölümünde hata olması durumunda “Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümü, düzeltme beyannamesinde daima tüm çalışanlara ilişkin son durumu gösterecek şekilde düzenlenmelidir. “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde ise çalışanlara ilişkin düzeltilmek istenen kayıtlar asıl, ek ve iptal şeklinde ifade edilmelidir.

Bir işyerine ilişkin olarak kanun numarası, belge numarası, tahakkuk nedeni bazında verilen ilk bildirim “ASIL” bildirim olarak nitelendirilir. Kanuni süresinde veya kanuni süresinden sonra verilmesi bu durumu değiştirmez. Beyannamede değişiklik gerektiren durum işyeri sicil numarası, belge numarası, kanun numarası, tahakkuk türü itibariyle bir bildirimin ilk kez yapılması konusunda ise “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “ASIL” kodu seçilerek bildirim satırlarına ilişkin giriş yapılır.

Bir işyerine ilişkin olarak verilen bildirimde çalışana ilişkin herhangi bir değişiklik gerektiğinde “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “İPTAL” kodu seçilerek, söz konusu hatalı kayıt ilk beyannamede yer alan şekliyle bildirilir. Daha sonra “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde ikinci satırda olması gereken son şekliyle (“Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümde son hali nasıl belirtildiyse aynı şekilde) “EK” kodu ile bildirilir.

Bir işyerine ilişkin olarak verilen bildirimde herhangi bir sigortalı bilgisinde eksiklik olduğunda, (“Sigortalı Çalışan Bilgileri (Kapsar Nitelikli)” bölümünde nasıl belirtildiyse aynı şekilde “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “ek” kodu ile bildirilir.

Bir işyerine ilişkin olarak verilen bildirimde herhangi bir sigortalı bildirimden çıkartılmak istendiğinde, “SGK Bildirge Değişiklikleri (Önceki Beyannameden Farklar)” bölümünde “İPTAL” kodu ile bildirilir.

İptal edilmek istenilen kayıtların tüm bilgileri önceki bildirimlerde yer aldığı şekliyle yazılmalıdır.

  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu için TIKLAYINIZ.
  • Şifre ile İlgili Yetki Tablosu için TIKLAYINIZ.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.