Yayımlanan 21 Seri No’lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır!

  1. Anasayfa
  2. Haberler
  3. Yayımlanan 21 Seri No’lu KDV Tebliği İle KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır!

1) KDV Tevkifatının Yapılmaması Veya Eksik Yapılması Durumunda Alıcının Sorumluluğu

Söz konusu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin, alıcıların beyanına ilişkin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragraflarında değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre, sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının, satıcı tarafından beyan edilmesi, sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslının aranmaması için tek başına yeterli olmayacak, söz konusu verginin satıcı tarafından Hazineye ödenmiş olması da gerekecektir.

Diğer taraftan, söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranacaktır.

Eski Düzenlemede;

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen KDV’nin ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanır.”

Yeni Düzenlemede;

“Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır. Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.

2-İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade Uygulamasında Ay İçi Hesaplaması

Aynı Tebliğin, indirimli orana tabi işlemlerde iade tutarlarının hesaplanmasına ilişkin  (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler” şeklinde değiştirilmiştir.

KDV Uygulama Genel Tebliğinde, indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın, (% 1) oranına tabi işlemler için işlem bedelinin (% 17)’sini, (% 8)’e tabi işlemler için ise işlem bedelinin (% 10)’unu aşan kısmı, iade hesabına dahil edilemeyeceği, azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedelinin dikkate alınmakta olduğu ve ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılmasının bu durumu değiştirmeyeceği açıklanmıştı. Söz konusu Tebliğ ile yukarıda yer alan “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, doğrudan yüklenimlerde %18’sınırın aşılması mümkün olup, Gider ve Atik yüklenimlerinde %1 oranına tabi işlemler için işlem bedelinin %17’sini, % 8 oranına tabi işlemler için ise işlem bedelinin % 10’unu aşan kısım, ay içi hesaplamalarda iade hesabına dahil edilmeyecek olup, bu konuda bir değişikliğe gidilmemiştir.

Böylelikle, ay içi hesaplamalarda, limit aşım imkanı “doğrudan yüklenimler”  ile sınırlandırılmış olup, doğrudan yüklenimlerde %18’sınırın aşılması da mümkün hale gelmiştir.

Ayrıca, yıllık iadelerde azami iade tutarının belirlenmesinde, iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınacak olup, ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmeyecektir.

3) Üniversitelere Yapılacak Bina Bağışlarında İnşaat Ruhsatı Alınamaması Halinde Üniversitenin Uygun Görüşünün Alınmasının Yeterli Olması

Aynı Tebliğin istisnaların uygulanmasına ilişkin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.”

Yapılan düzenlemeyle, üniversitelere yapılacak bina bağışlarında; inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında, ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü alınabilecektir.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (10.10.2018)

Tebliğin tamamı için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.