Yerli Ürün Üretimini Ayırt Edici Etiket Kullanılmaya Başlanacak!

 1. Anasayfa
 2. Haberler
 3. Yerli Ürün Üretimini Ayırt Edici Etiket Kullanılmaya Başlanacak!

Tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Etiket ve fiyat listelerinde bulunması gereken hususlar

a) Malın üretim yeri,
b) Malın ayırıcı özelliği,
c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,
ç) Malın birim fiyatı,
d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,
e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.

Malın üretim yerinin belirlenmesi

Aşağıda yer alan mallar yerli üretim sayılır:

 1. 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen mallar,

İlgili madde aşağıdaki gibidir:

          Madde 1 – (Değişik birinci fıkra: 18/6/2017-7033/3 md.) Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.

 1. Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri,
 2. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesinde sayılan ürünlerden Türkiye’de elde edilen veya üretilen mallar.

İlgili madde aşağıdaki gibidir:

MADDE 18-

 1. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya, o ülke menşelidir.
 1. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ifadesinden;
  a) O ülkede çıkartılan madencilik ürünleri,
  b) O ülkede toplanan bitkisel ürünler,
  c) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar,
  d) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,
  e) O ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri,
  f) O ülkede kayıtlı veya tescilli olup, o ülkenin bandırasını taşıyan araçlar tarafından 24herhangi bir ülkenin kara suları dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz ürünleri,
  g) Söz konusu ülkede kayıtlı ya da tescilli olan ve ülkenin bandırasını taşıyan, fabrika gemilerde f) bendinde öngörülen ürünlerden elde edilen eşya,
  h) O ülkenin kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da deniz dibindeki toprağın altından münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkartılan ürünler,
  ı)Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar,
  j)Yukarıdaki bentlerde sayılan eşyadan üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ile bunların türevlerinden elde edilen eşya,

Anlaşılır.

 1. 2 nci fıkranın uygulanmasında ülke ifadesi o ülkenin kara sularını da kapsar.

Yerli üretim logosu ve kullanımı

(1) Etiketlerde ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu olan ve şekli Bakanlıkça belirlenen yerli üretim logosu Ek-1’de yer almaktadır.

(2) Yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilmesi zorunludur.

(3) Yerli üretim logosu etiketlerde ve fiyat listelerinde, Ek-1’de belirtilen orijinal renklerinde ve şeklinde yer alır.

(4) Yerli üretim logosunun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda Ek-1’in (2) numaralı başlığında belirtilen oranlara uyulur.

Denetim

Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar söz konusu Tebliğ hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Tebliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (05.10.2018)

Tebliğin tamamı için TIKLAYINIZ.

Yerli üretim logosu için TIKLAYINIZ.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.