Skip links

Vergi Tekniği

Takdim

VERGİ İCRA ve VERGİDE FAİZ VE ZAM kitaplarım, Yeminli Mali Müşavirlik Vergi Tekniği sınavlarında çokça talep edilmiş ve ikinci baskıları tükenmiştir.

Bu nedenle, Vergi Tekniği sınav konuları esas alınarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergi Kanunu, 6183 sayılı Kanun, 2575 Sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu yanında Yeminli Mali Müşavirlik Vergi Tekniği sınav konularından çıkan soru ve cevaplarına yer verilerek kitabımızın alanı genişletilmiştir.

Birinci kısımda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen mirasçıların, tasfiye memurlarının ve vergi kesenlerin sorumluluğu, e-tebligat dâhil olmak üzere tebliğe müteallik hususlar, tarh zamanaşımı, mali nitelikteki genel usulsüzlük, özel usulsüzlük, vergi ziyaı cezaları, cezalarda indirim, fiil ayrılığı, tekerrür, suçlarda birleşme, vergi kaçakçılığında suç ve cezalar, vergide iştirak suçları, mükellefiyet kaydının resen terkini ve teminat uygulaması, uzlaşma müessesesi ve uzlaşma kapsamı dışındaki cezalar, kanun yolundan vazgeçme müessesesi, gecikme faizi, pişmanlık zammı, izaha davet müessesesi gibi konular ele alınmıştır.

İkinci kısımda, 6183 sayılı kanununda yer alan gecikme zammı, tecil faizi, tecile uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili, haksız çıkma zammı yanında iflas müessesesi, amme alacağının korunma yöntemleri, teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, rüçhan hakkı ve garameten taksim, iptal davaları, ödemenin mahsup sırası, limited ortağının sorumluğu, tüzel kişiler ve şahsı işletmelerde kanuni temsilcilerin sorumlulukları, ödeme emri, mal bildirimi, kesin haciz, istihkak iddiaları, haczi caiz olan ve olmayan mallar, menkul ve gayrimenkul malları haczi, haczin kaldırılması, vergi hukukunda ihtimal, konkordato müessesesi, tahsil zamanaşımı, kesilmesi ve durması, tabi afetler nedeniyle terkin ve vergi icra hukukunda kamu davası açılmasını gerektiren suçlar ve yargılama usulleri ele alınmıştır.

Üçüncü kısımda, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen vergisel işlemlere dava açma süreleri, vergi davalarında parasal sınırlar, yürütmenin durdurulması, ilk derece mahkemesi, istinaf ve temyiz süreçlerinde vergisel yargılama usulleri, mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, ihtirazi kayıt ile verilen beyannameler üzerine yapılacak işlemler.

Dördüncü kısımda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan vergi sorumluluğu, KDV iade sürecinde teminat uygulaması, teminat uygulamasında artırımlı teminat, ön kontrol raporuna dayalı iade sistemi, KDV iade taleplerinde zamanaşımı ve özel esas uygulaması gibi konular ele alınmıştır.

Bu kitabımı üzerimde büyük emeği bulunan ve mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Hazine ve Maliye Bakanlığı camiasına ithaf eder, kitabımın siz değerli okurlara faydalı olmasını temenni ederim. 2021- İstanbul

Satın almak için TIKLAYINIZ.

Kitabın dijital versiyonu için TIKLAYINIZ.

Muharrem ÖZDEMİR
E. Defterdar
Yeminli Mali Müşavir

This website uses cookies to improve your web experience.