Skip links

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

YMM Hizmetleri

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve buna ilişkin Tebliğler ile getirilen düzenlemeler kapsamında Yeminli Mali Müşavirler tarafından Tam Tasdik Denetim ve Raporlama hizmetleri verilmektedir. Yeminli mali müşavirler tarafından verilen tam tasdik hizmetleriyle; şirketlerin defter ,belge ve hesapları ile mali tabloları incelenerek, vergi mevzuatı ve muhasebe ilkeleri açısından doğruluk ve uygunluk denetimleri yapılmaktadır. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tam tasdik denetimi ve düzenledikleri tam tasdik raporuyla mükelleflerin gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin mevzuata uygunluğu konusunda devlete güvence vermektedir. İtimat Global olarak aşağıdaki alanlarda Yeminli Mali Müşavirlik ve Tam Tasdik Hizmeti vermekteyiz.

Kurumlar Vergisi

• Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler

• Gelir Vergisi

• Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler

• Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu

• Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu

• Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri

• Biyoetanol üretim tasdik raporu

• Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu

• İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu

• Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na göre)

• Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi

• Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar

• SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor

• 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri

Katma Değer Vergisi

• İade hakkı doğuran işlem ve belgeler

• İhracat istisnasından kaynaklanan

• İndirimli orandan kaynaklanan

• Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki

• Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)

• Yatırım indirimi

• Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası

• Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması

• Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri

• Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)

YMM Hizmetleri için detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

This website uses cookies to improve your web experience.