Skip links

2022/2012 – 7394 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler : 2022-SR-2012

Konu: 7394 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

 

7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM de yapılan görüşmelerin ardından yasalaşmıştır.

Kanun ile yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir;

– Banka ve diğer finansman kurumlarında kurumlar vergisi oranının %25 olarak uygulanması,
– Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de üreten mükelleflere verilen mühendislik hizmetlerinin 31/12/2023 tarihine kadar KDV’den istisna edilmesi,
– Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin yüklenilen KDV’nin iadesinin bu defa istisna kapsamında düzenlenerek, turizm yatırımlarının da aynı istisna kapsamına dahil edilmesi,
– Reklam yasağı kararına rağmen, sosyal internet ortamındaki yayınlara reklam veren gelir ve kurumlar vergisi  mükelleflerinin bu harcamalarının vergi matrahının tespitinde gider kabul edilmemesi,
– Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına tanınan kazanç istisnasının kapsamı Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancılara KDV istisnası kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin elde tutma süresinin 3 yıla çıkarılması,
– Katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirlerin istisna kapsamına alınması ve Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına tanınan kazanç istisnasının kapsamının netleştirilmesi
– Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi durumunda ortaklarca şirketlere aktarılan “sermaye tamamlama fon tutarlarının” kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması,
– Vergi daireleri tarafından düzenlenerek imzalanması gereken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca imzalanabilmesi,
– Soruşturma ve kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılması imkanı getirilmesi.
– Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi,

 

Yapılan düzenlemelere ait detaylar aşağıda yer almaktadır;

1- Banka ve diğer finansman kurumlarında kurumlar vergisi oranının %25 olarak uygulanması,

Bu kanun ile aşağıda bulunan şirketlerin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi oranının %25 olarak uygulanması hükme bağlanmıştır;

– Bankalar – Finansal kiralama şirketleri – Faktoring şirketleri
– Finansman ve tasarruf finansman şirketleri – Elektronik ödeme ve para kuruluşları – Yetkili döviz müesseseleri
– Varlık yönetim şirketleri – Sermaye piyasası kurumları – Sigorta ve reasürans şirketleri
– Emeklilik şirketleri

 

Bu oran 01.07.2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01.01.2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

2Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de üreten mükelleflere verilen mühendislik hizmetlerinin 31/12/2023 tarihine kadar KDV’den istisna edilmesi,

Kanunun 12. maddesi ile KDV Kanununa eklenmesi öngörülen 42 No’lu Geçici Madde ile , Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine kadar KDV’nden istisna edilmiştir.

3- Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin yüklenilen KDV’nin iadesinin bu defa istisna kapsamında düzenlenerek, turizm yatırımlarının da aynı istisna kapsamına dahil edilmesi,

Kanunun 11. maddesi ile 01.05.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere;

KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesinde yapılan değişiklik ile teşvik belgeli yatırımlar kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin yüklenilen KDV’nin iadesi istisna şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Ayrıca aynı maddede yapılan değişiklikle, turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de bu istisna uygulamasına dahil edilmiştir.

Bu bağlamda, imalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna olacaktır.

4- Reklam yasağı kararına rağmen, sosyal internet ortamındaki yayınlara reklam veren gelir ve kurumlar vergisi  mükelleflerinin bu harcamalarının vergi matrahının tespitinde gider kabul edilmemesi,

Kanunun 1. ve 24. maddeleri ile “kanunen kabul edilmeyen giderler”in düzenlendiği GVK’nun  41. maddesinin birinci fıkrasına ve KVK’nun 11. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bentlerle;

15.4.2022 tarihinden itibaren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 5651 sayılı Kanunun ek 4.  maddesi uyarınca hakkında reklam yasağı getirilenlere verdikleri reklamlarla ilgili harcamaları vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmeyecektir.

5- Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına tanınan kazanç istisnasının kapsamı Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancılara KDV istisnası kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin elde tutma süresinin 3 yıla çıkarılması,

Kanunun 10. maddesiyle getirilen değişiklikle, 01.05.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere;

KDVK’nun 13. maddesi birinci fıkrasının (i) bendinde düzenlenen “konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç olmak üzere, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir işyeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri KDV’den istisna tutulmuştur” anılan istisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesini şart tutan düzenlemede yer alan bir yıllık süre üç yıla çıkarılmıştır.

6- Katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirlerin istisna kapsamına alınması,

15 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren 7394 sayılı kanunun 22. Maddesi ile KVK’nun 5. Maddesinde yapılan değişiklikle; fon katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar ile buna ilave olarak anılan fonların katılma paylarından VUK’nun 279. maddesine göre dönem sonu değerlemesine tabi olanlar için bu değerlemeden doğan kazançlar da istisna kapsamına alınmıştır. Ayrıca aynı madde ile getirilen diğer bir düzenleme ile iki yıldan uzun süreyle elde

tutulan yatırım fonları katılma paylarının satışından doğan kazançların da %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Kanunun 22. maddesiyle, KVK’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendine 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere yapılan ilave ile, “Esas faaliyet konusu itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalan” gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarının istisna kapsamı haricinde olduğu hükme bağlanmıştır.

7- Sermayenin tamamlanmasına karar verilmesi durumunda ortaklarca şirketlere aktarılan “sermaye tamamlama fon tutarlarının” kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaması,

7394 sayılı kanunda yer alan aşağıdaki fıkra ile, sermayenin tamamlanması maksadıyla ortaklarca şirketlerine TTK’nun 376. maddesi uyarınca aktarılan tutarların kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacağına dair açıklık getirilmiştir;

“(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz.”

8- Vergi daireleri tarafından düzenlenerek imzalanması gereken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca imzalanabilmesi,

Kanunun 3. Maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına aşağıdaki konularda yetki verilmiştir;

Vergi dairesince VUK ve diğer ilgili kanunlar kapsamında elektronik imza, mühür veya onay kullandırma, vergi dairesince imzalanması gereken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanmasına izin verilmesi ve elektronik imza, mühür kullanımı onay usul ve esaslarının düzenlenmesi.

9- Soruşturma ve kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılması imkanı getirilmesi.

7394 Sayılı Kanunun 4. Maddesi ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılması imkanı getirilmiş olup, ilgili madde aşağıdaki gibidir;;

Madde -4 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (a) fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” şeklinde, (b), (c) ve (ç) fıkralarında yer alan “beş” ibareleri “sekiz” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “Bu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı oranında indirilir. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

Bu maddede düzenlenen suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesi uygulanır.”

10- Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi,

15.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7394 sayılı kanunun 2. Maddesi ile 193 sayılı kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir;

“6. 5510 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesi uyarınca anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında; sigortalı sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler;”

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı olarak aynı Kanunun Ek 10. maddesi kapsamında çalışan hekimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek, ücretli olarak çalışan hekimlerin gelirleri ise önceden olduğu gibi ücret hükümlerine göre vergilendirilmeye devam edilecektir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.