Skip links

2022/2013 – Mikro İhracat Kavramı ve Mikro İhracatın KDV İadesi Açısından Değerlendirilmesi

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirkiler: 2022-SR-2013

Konu: Mikro İhracat Kavramı ve Mikro İhracatın KDV İadesi Açısından Değerlendirilmesi

 

 1. MİKRO İHRACAT KAVRAMI

Mikro ihracat (kolay ihracat); “yurtdışı ihracat gönderilerinin yetkilendirilmiş hızlı kargo firmaları tarafından elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlayan ihracat modeli” olarak tanımlanabilir. Bu ihracat modeli, yurt dışında küçük ebatlarda ve düşük ağırlıklarda ürün satışını kolaylaştırmaktadır. Klasik ihracattan farklı olarak mikro ihracatta yurt dışında satış yapmak için İhracatçılar Birliği kaydına gerek yoktur. Ayrıca, gümrük müşavirliği hizmetleri veren bir firma ile çalışmak gerekmez. Bu sebeple küçük çaplı ihracat gönderileri için yaygın olarak tercih edilen bir ihracat modelidir.

Mikro ihracat Ağırlığı 300 kilogramı ve değeri 15 bin Avroyu geçmeyen, Elektronik Ticaret Gümrük Beyani (ETGB) düzenlenerek yurtdışına gönderilen ihracatlara verilen isimdir. ETGB, ithalatta ve ihracatta ekspres taşıyıcılar (operatörler) tarafından elektronik ortamda düzenlenir. Mükellefleri bürokratik işlemlerden kurtaran mikro ihracat ticareti kolaylaştırma hızlı kargo; havayolu ve posta taşımacılığı için bir takım düzenlemeler getirilmiştir.

Mikro İhracatın Avantajları Nelerdir?

 • Gümrük müşavirliği hizmet bedeli oluşmaz.
 • Çıkış ambar ücreti oluşmaz.
 • Noter tasdikli vekaletname gerekmez.
 • İhracatçılar Birliği kaydı aranmaz.
 • KDV iadesi alınabilir.

Mikro İhracatta Hangi Belgeler Gereklidir?

Yurt dışı gönderilerin mikro ihracat kapsamında gönderilmesi için gerekli evraklar şunlardır;

  • Dolaylı Temsil Yetki Belgesi (Bir kez verilir.)
  • İhracat Bilgi Formu
  • E-Arşiv Fatura veya Maliye Onaylı Fatura (E-fatura kabul edilmez. Faturada detaylı içerik tanımı ve GTIP kodu olması gerekir.)
  • İngilizce Fatura (Proforma / Commercial Invoice)

Öte yandan, gönderici firmanın, gümrük sisteminde “ihracatçı” olarak kayıt yaptırması gerekir. Kayıt işlemleri E-Devlet üzerinden online olarak yapılabilir.

Yukarıda belirtilen belgeler ayrı zarflara konularak anlaşmalı kuryelere teslim edilir. Zarfların üzerine de gönderilen adresi ve konşimento numarası yazılması gerekmektedir.

Mikro İhracat Faturası Nasıl Hazırlanır?

Mikro ihracat kapsamında yurt dışına gönderilecek ürünler için E-Arşiv Fatura veya Maliye Onaylı Fatura düzenlenmesi gerekir.

Mikro ihracat faturasında bulunması zorunlu olan bilgiler şunlardır;

 • Gönderici firmanın tam unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası
 • Alıcı firmanın tam unvanı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası
 • İmza ve kaşe
 • Fatura tarihi
 • Fatura numarası
 • Fatura tipi
 • Düzenlenme tarihi ve zamanı
 • Gönderinin teslim şekli (DAP gibi)
 • Ürünün menşei. Ürünlerin menşei farklı ülkeler ise her ürün için ayrı ayrı belirtilmeli.

ETGB Nedir?

Mikro ihracat kapsamındaki gümrük prosedürlerini ve maliyetlerini azaltmak için kullanılan beyanname sistemidir. ETGB sayesinde geleneksel ihracat prosedürlerinde gerekli olan gümrük müşavirliği hizmetlerine gerek kalmaz. E-Ticaret Gümrük Beyannamesi ile yurt dışına satılan ürünlerin gümrük beyannamesi için aracı bir gümrük firması ile anlaşma yapmak gerekmez. Bu belge sayesinde mikro ihracat yapmak isteyen firmalar ürünü yetkili mikro ihracat kargo şirketine teslim eder. Kargo firması da ürün için ETGB düzenler ve resmi makamlara gönderir. Mikro ihracat firması, ETGB sorgulama yaparak ürünün gümrükle ilgili süreçlerini görebilir.

Mikro ihracat satışları KDV beyannamesinde hangi kodla bildirilecektir?

Gümrük çıkış beyannamesi düzenlenerek ve KDV tahsil edilmeyen satışlar için 301 kod ile gösterilir.

Mikro İhracat Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Mikro ihracat için fatura kesmek ve vergi bildirimleri gerekir. Bunun için şirket kurulmalıdır.
 • Mikro ihracat için şahıs şirketi kurmak yeterlidir. Diğer şirket türleri ile de mikro ihracat yapılabilir.
 • Maliyeye vergi bildirimi yapmayan gerçek kişiler kanunen mikro ihracat yapamaz. Aksi durumda kanuni yaptırımlar uygulanır.
 • Mikro ihracat ile geleneksel ihracat arasındaki en temel fark, yurt dışına gönderilecek ürünlerle ilgili limitlerdir.
 • Geleneksel ihracatta limit yoktur; mikro ihracat gönderileri limitlidir.
 • Mikro ihracat kargo prosedürleri, lisanlı ekspres kargo şirketine aittir. Yani mikro ihracat ile ilgili tüm lojistik süreci yetkili kargo şirketi yürütür.
 • Mikro ihracat kapsamı dışında kalan ve farklı prosedürler gerektiren ürün ya da hizmetler şunlardır; fuar ve sergi, tamire giden eşyalar, bedelsiz ürünler, hediye, dahilde işleme, hariçte işleme gibi ihracatlar (tamir amaçlı, geçici, fuar, vb.); kısıtlamalı, izne tabi, kayda ve denetime bağlı ürünler (gıda, ilaç, kimyasal ürünler vb.)

Mikro İhracat Kapsamına Girmeyen İşlemler

Farklı rejim gerektiren ihracat işlemleri; fuar&sergi, tamire giden eşya, bedelsiz, hediye, dahilde işleme, hariçte işleme gibi ihracatlar (tamir amaçlı, geçici, fuar, vb.) ve kısıtlamalı, izne tabii, denetime bağlı ürünler (gıda, ilaç, kimyasal ürünler vb.) şeklinde sayılabilir.

 

2- MİKRO İHRACATIN KDV İADESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

-11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV’nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı,

-12 nci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması, teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının aranacağı,

-32 nci maddesinde ise, Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin 4 numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı,

Hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile tevsiki mümkün bulunmaktadır.

Bu şekilde yapılan ihracatın tevsiki için ETGB’ nin çıktısının vergi dairesine ibrazı yeterli olup, ayrıca ıslak imzalı ve mühürlü ETGB ‘nin ibrazına gerek yoktur.

Bu itibarla;

-İhraç kaydıyla alınan ve kargo taşımacılığı yoluyla ihracatı gerçekleştirilen mallara yönelik olarak imalatçı tarafından,

-KDV ödenerek alınan ürünün posta (Kargo) yoluyla yurtdışına gönderilmesinde ise kargo şirketi adına düzenlenen ETGB İhracat Beyannamesi (Mikro İhracat) ile şirketiniz tarafından,

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenen esaslar gereğince iade talep edilmesi mümkündür.

 

Sonuç olarak;

ETGB normal bir ihracat beyannamesi gibi işlev görmekte ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/25 sayılı Genelgesinde belirtilen kurala müddetçe hem imalatçının hem de ihracatçının iade talebinde bulunmasını sağlamaktadır.

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.