Skip links

2022/2014 – Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 No.lu Tebliğ Resmî Gazetede Yayımlanmıştır

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2022-SR-2014

Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 No.lu Tebliğ Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

 

Resmî Gazete ‘de yayımlanan söz konusu Tebliğ’e istinaden taşıt satışı dışında kalan menkul kıymet satışlarına ilişkin bedelin döviz cinsinden belirlendiği durumlarda, ödemenin TL cinsinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bununla birlikte aynı Tebliğ ile Karar’ın bir diğer fıkrasında yapılan değişiklik ile döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılan kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin, yine döviz cinsinden ödenmesi ve kabul edilmesine cevaz verilmiştir.

Buna göre bugünden itibaren (19/04/2022) taşıt alım-satımı dışında kalan menkul satış sözleşmelerine dayanarak yapılacak ödemelerde, sözleşme döviz cinsinden kararlaştırılmış olsa dahi TL cinsinden ödeme gerçekleştirilecek; döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmış kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde ise, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin, yine döviz cinsinden ödenmesi ve kabul edilmesi Karar’a aykırılık teşkil etmeyecektir.

2022-32/66 Sayılı Tebliğ ile 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de değişikliğe uğrayan fıkralar aşağıdaki gibidir.

(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. (Ek cümle: RG-19/4/2022-31814) Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.

(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak (Değişik ibare: RG-19/4/2022-31814) kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’A

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66)

            MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

            MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Bilgi alınması rica olunur.

Saygılarımızla;

Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.