Skip links

2022/2020 – 5015 ve 5307 Sayılı Kanunlara Tabi Olarak Lisanslı Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Teminat Verme Süresi Ötelendi

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2022-SR-2020

Konu: 5015 ve 5307 Sayılı Kanunlara Tabi Olarak Lisanslı Faaliyet Gösteren İşletmelere İlişkin Teminat Verme Süresi Ötelendi

 

25.05.2022 tarih ve VUK-141/2022-4 Sayılı VUK Sirküleri ile söz konusu işletmelerin teminat verme süreleri 31/05/2022 tarihinden 30/06/2022 tarihine uzatılmıştır

 

VERGİ USUL KANUNU

VUK-141/2022-4 SAYILI SİRKÜLER

Konu:   02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1. maddesinde belirlenen teminat verme süresinin uzatılması

  1. Giriş:

213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerin, anılan Tebliğin 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1. maddesi uyarınca, 31 Mayıs 2022 günü sonuna kadar vermeleri gereken teminatın verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  1. 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7. Maddesi ile Geçici 1. Maddesi Kapsamındaki Teminat Verme Süresinin Uzatılması:

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1. maddesi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi, 30 Haziran 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

 

Saygılarımızla;

Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.