Skip links

2022/2027 – Yabancılar ve Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğunun Kapsam Dışına Çıkarılmasıyla İlgili 540 Sıra No’lu Tebliğ Yayımlandı

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler : 2022-SR-2027

Konu:  Yabancılar ve Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle Yapılacak İşlemlere İlişkin Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğunun Kapsam Dışına Çıkarılmasıyla İlgili 540 Sıra No’lu Tebliğ Yayımlandı

 

23/07/2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540)” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlar, 459 sıra no’lu tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” bölümünde yer almaktadır.

23.07.2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 540 sıra no’lu tebliğ ile “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir;

“h) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.),”

 

Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı, 459 sıra no’lu tebliğde aşağıdaki gibi belirtilmiştir;

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000,00 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

.  Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
.  Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
.  İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.
.  (Ek paragraf:RG-9/6/2017-30091) (1) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.

23/07/2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 540 sıra no’lu tebliğe göre;

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerin yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeleri tevsik zorunluluğu kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Buna göre, yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerin yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler, “aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla” 7.000,00 TL’lik sınıra bakılmaksızın kapsam dışında kalacaktır.

  • Düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması,
  • Bu kapsamda nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.