Skip links

2022/2038 – Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Ücret Geliri İle İlgili Bölümlerinde Bazı Değişiklik Yapıldı!

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2022-SR-2038

Konu : Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Ücret Geliri İle İlgili Bölümlerinde Bazı Değişiklik Yapıldı!

 

30.10.2022 tarihli ve 31988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler 30.10.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Genel yönetim kapsamında yer alan kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilişkili kurum ve kuruluşlarda (Sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 sayılı kanuna ekli (I), (II), (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri) görev yapan personelin, yıl içinde bu kapsamdaki diğer kuruluşlardan ücret geliri elde etmesi veya bu kapsamdaki diğer kuruluşlara nakil olması halinde, hak ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret geliri olarak değerlendirilmekteydi.

Değişiklik sonrasında yalnızca genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde (5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri) çalışan personellerin yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması durumunda, elde ettikleri ücretleri tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecektir. (Bu kapsamdaki kurum ve kuruluşlara nakil olması durumu da kapsam dahilinde sayılmıştır.)

(Bu bölümde yapılan değişikliler özel sektör işyerleri ile ilgili değildir.)

 

2) ÖZEL SEKTÖR HİZMET ERBABLARINA YÖNELİK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik öncesinde, birden fazla ücret geliri elde edilmesi halinde hizmet erbabının bağlı çalıştığı işverenlerinin ayrı ayrı gelir vergisi kesintisi yapma yükümlülüğü meydana gelmekteydi.

Tebliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre yapılan değişiklikle;

“Hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilir.” Uygulama iş değiştiren hizmet erbabı ve aynı anda birden fazla işverenden ücret geliri elde eden hizmet erbablarını içermektedir. Aynı anda birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda hizmet erbabının talepte bulunması işverenin de kabul etmesi durumunda kümülatif kesinti yapılabilecektir. İş değişikliği durumunda da hizmet erbabının talebi esas alınmıştır. İşçinin talep etmesi ve işverenin kabulü, bahsi geçen ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyanına engel teşkil etmemektedir.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.