Skip links

2022/8 – Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler : 2021-SR-2001

Konu : Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

 

1- Kullanılmış komple tesis ithalatında Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat (EK-8) sayılı listede yer alan makine ve teçhizatın KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanmaksızın toplam sabit yatırım tutarına eklenmesi uygun görülmüştür.


2-
 Otomobil üretim yatırımlarına yönelik teşvik belgelerindeki otomobil ithaline ilişkin izin kapsamı genişletilmiştir.Mevcut uygulamada, otomobil üretimine yönelik düzenlenen teşvik belgesindeki (asgari 100 bin adet/yıl kapasiteli) kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının %20 sini geçmesini müteakip yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla motor silindir hacmi 1600 cm3 e kadar olan otomobil ithaline Bakanlık tarafından izin verilmeye devam edilmektedir.Hibrit ve elektrikli araç üretim için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamına aşağıdaki güncelleme getirilmiştir.

Hibrit ya da elektrikli araç üretimine yönelik düzenlenen teşvik belgelerinde, kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara;

  • ilave kapasitenin yüzde 2,5’ine kadar ve motor silindir hacmi 2.500 cm3 kadar olan otomobil,
  • brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyen eşya taşmaya mahsus motorlu araç ithaline

izin verilebileceği açıklanmıştır. İzin verilen gümrük vergisine tabi olmaksızın yapılacak ithalat, otomobil üretimine yönelik teşvik belgesi için otomobil, elektrikli ya da hibrit ticari araç üretimine yönelik teşvik belgesi için ticari araç ithali ile sınırlıdır. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam araç sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde on beşini aşamaz.

Diğer yandan, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde on beşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olmak üzere ilave otomobil ithaline izin verilebilir. (Değişikli öncesi 1600 cm3 e kadar olan araç sınırı Karar’da yer almamaktaydı.)


3-
 Faiz desteği kapsamına İmalata Dayalı İthal İkamesi paketinin de 3.4.ve 5 ci bölge illerinin ilçelerinde kullandırılması kapsamında faiz desteği üst limitinin 1 kat artırılması uygun görülmüştür.

4- Teşvik belgesinin iptali ya da kısmı müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara verilen faiz desteği miktarının nasıl alınacağına ilişkin açıklamalar Karar’a eklenmiştir.

5- Yatırım teşvik belge süresi tamamlandıktan sonra en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa başvuru yapılması gerekmektedir. Müracaat edilmemesi halinde Bakanlık tarafından yatırımcıya bildirimde bulunacağı açıklanmıştır. Bildirim tarihini 2 ay müteakip tamamlama vizesi başvurusunda bulunulmaması halinde yatırım teşvik belgesinin iptal edilebileceği Karar’a eklenmiştir.

6- İmalat sanayine yönelik olarak düzenlenen teşvik belgelerindeki yatırımla ilgili bina-inşaat harcamalarının KDV İade süresi 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

7- Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine (GES)* dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine (RES) dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kâr payı desteği sağlanmaksızın, bölgesel destek kapsamına alınmıştır.

Yatırımın 1.inci, 2.inci ve 3.uncu bölgelerde gerçekleşmesi durumunda 4.uncu bölge desteği, 4.uncü , 5.inci ve 6.ıncı bölgelerde gerçekleşmesi halinde ise bulunduğu bölge desteklerinden faydalanacağı açıklanmıştır.

Buna göre yatırımın 1.ci, 2.nci ,3.uncu ve 4.uncu bölge illerinde yapılması durumunda alınabilecek destek unsurları aşağıdaki gibidir.

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti **

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği – 6 Yıl

Vergi İndirim %70, Yatırıma Katkı Oranı %30

Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar teşvik edilmemektedir.

** Kararın ek-8 sayılı listesinde bulunan makine teçhizat ithalinde gümrük vergisi muafiyeti uygulanmamaktadır.

*** Yurtdışından temin edilecek güneş enerjisi panelleri yatırım harcaması olarak kabul edilmemektedir.

8- Ferro- Krom üretimine yönelik olarak İstanbul ili hariç olmak üzere US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacağı açıklanmıştır.

9- Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat (EK-8) sayılı liste güncellenmiştir. Bu listede bulunan makine-teçhizat Gümrük Vergisi Muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilmekte ve toplam sabit yatırım tutarına eklenmektedir.

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 20123305 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Hali Yeni Hali
Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez. Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez. Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin edilemez. Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilemez. Ancak EK-8’dc yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine KIN istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir.

 

Eski Hali Yeni Hali
Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında izin verilen toplam ithalat miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde on beşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde on beşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) yukarıda belirtilen silindirhacmine kadar ilave otomobil ithaline izin verilebilir.  Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. Ayrıca, hibrit ve/veya elektrikli olmak koşuluyla otomobil ve/veya ticari araç üretimine yönelik yatırımlarda asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara ilave kapasitenin yüzde 2,5’ine kadar ve motor silindir hacmi 2.500 cm3 kadar olan otomobil ve/veya brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyen eşya taşmaya mahsus motorlu araç ithaline yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla İzin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam araç sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde on beşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alınası halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde on beşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil ürelim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) silindir hacmi 1.600 cm3’e kadar olmak üzere ilave otomobil İthaline İzin verilebilir. Bu fıkra kapsamında izin verilen gümrük vergisine tabi olmaksızın yapılacak İthalat, otomobil üretimine yönelik teşvik belgesi için otomobil, elektrikli ya da hibrit ticari araç üretimine yönelik teşvik belgesi için ticari araç ithali ile sınırlıdır.

 

MADDE 2- Aynı Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki gibi değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddeye 13 üncü fıkra eklenmiştir.

Eski Hali Yeni Hali
Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, Ek-l’de yer alan 3 üncü bölge illerinin Ek-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır. Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, Ek-l’de yer alan 3 üncü bölge illerinin Ek-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan ve “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi finansal kiralama işlemleri kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.

 

Fıkra 8– Aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Ancak, stratejik yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir. 

“(13) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kar payı desteği tutarı, aracı kurum tarafından kredinin kullandırıldığı veya borçlanmanın yapıldığı tarihte uygulanan faiz veya kar payı oranı uygulanmak suretiyle her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

MADDE 3- Aynı Kararın 24 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Eski Hali Yeni Hali
(4) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat eder. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir. (4) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat eder. Müracaat edilmemesi halinde, Bakanlıkça firmaya tamamlama vizesi müracaatında bulunulması için bildirimde bulunulur. Bildirim tarihini müteakip iki ay İçerisinde tamamlama vizesi için müracaatta bulunulmaması halinde 28 İnci madde hükümleri kapsamında yatırım teşvik belgesi iptal edilebilir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir. Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerinde de uygulanır.”

 

MADDE 4– Aynı Kararın 29 uncu maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir;

Eski Hali Yeni Hali
(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır. (1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanan veya yararlanacak olan yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye bu Karar kapsamında yer alan faiz veya kar payı desteği sağlanması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

 

MADDE 5– Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yer alan 31/12/2021 ibaresi 31/12/2024 şeklinde değiştirilmiştir.

(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

a) 1/1/2017 ile 31/12/2021 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

MADDE 6- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 6. Bölgeye ait bölümünde yer alan Enerji üretimine yönelik yatırımlar.” ibaresi, “Enerji üretimine yönelik yatırımlar (Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları hariç).” Şeklinde değiştirilmiş; söz konusu tablonun 9 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiş, 12 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 13 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

“(h) İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.

“(13) İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.”

(14) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kâr payı desteği sağlanmaksızın, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.”

MADDE 7- Aynı Kararın EK-8 sayılı ve “Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine Ve Teçhizat Listesi” başlıklı tablosu değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Kararın;

a) I inci maddesiyle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin dördüncü fikrasının sonuna eklenen cümle, 29/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2 nci maddesiyle Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11 inci maddesinin;

1) Üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yapılan değişiklik, 29/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

2) Sekizinci fıkrasında yapılan değişiklik, yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamında bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kullanılacak kredilere de uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 5 inci ve 7 nci maddeleri, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 9– Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.