Skip links

2023/2013 – 7440 Sayılı Kanun’un Yapılandırma Düzenlemeleri

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler : 2023-SR-2013

Konu: 7440 Sayılı Kanun’un Yapılandırma Düzenlemeleri

(31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere) kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarını içerir.

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

A) Kapsama giren alacaklar:

 • Vergiler ve vergi cezaları,
 • Ecrimisil borçları,
 • Bazı idari para cezaları,
 • Gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları,
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,
 • Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 • Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen vergiler bakımından yapılandırma kapsamına;

 

 • 12.2022 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları (2022 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç),
 • 2022 yılına ilişkin olarak 31.12.2022 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • 12.2022 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, girmektedir.

 

B) Kesinleşmiş Alacaklar

Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar
Vergi / Gümrük vergileri asıllarının tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan % 70’i,
Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

C) Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar ve İhtirazi kayıtla verilen beyannameler

Ihtirazi kayıtla verilen beyannameler nedeniyle;

 • Tahakkuk etmiş vergilerin tamamının,
 • Bu vergiler için hesaplanacak gecikme zammı yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutarın ödenmesi halinde,
 • Gecikme zammı, ödenmeyecektir.

Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırılabilecektir.

Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar
Yargı Kararı sonucu kesinleşen vergilerin tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

D) Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ;

ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar; Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş ise;

Alacak konusu Alacak tutarı  
Vergi/Gümrük vergilerinin aslları %50’si ödenecek.
Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçilecek
 
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
 
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek. Kalan kısmın (% 75’in) tahsilinden vazgeçilecek.
 
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, vergi aslının ödenecek %50’lik kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek

 

istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar ilişkin kanun Terkin, Tasdik veya Tadilen Tasdik ve Bozma Kararı olması sonucuna göre farklı imkanlar sunmaktadır.

Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar için;

Alacak Konusu Alacak Tutarı
Vergi/Gümrük vergilerinin aslları %50’si ödenecek.
Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçilecek.
 
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
 
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek. Kalan kısmın (% 75’i) tahsilinden vazgeçilecek.
 
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek.

 

E) İnceleme Ve Tarhiyat Aşamasındaki İşlemler

 • Ödenecek Kamu Alacakları
 • Tarh edilen verginin %50’si
 • Gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar
 • Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i
 • İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın %25’i
 • Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar
 • Tarh edilen verginin kalan %50’si
 • Vergi aslına bağlı cezaların tamamı
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %75’i
 • Gecikme faizinin tamamı
 • İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın %75’i

12.03.2023 tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri takdir işlemlerine engel teşkil etmemektedir. Ancak, matrah artırımı yapan mükelleflerde başlamış olan inceleme sonucunda tarhiyat yapılabilmesi için, incelemenin kanunun yayımı tarihinden itibaren yedi işgünü içinde (21.03.2023 günü sonuna kadar) sonuçlandırılması gerekmektedir. Aksi halde inceleme ve tarhiyat işlemlerine devam edilemeyecektir. Bu durumda sadece matrah veya vergi artırımı nedeniyle hesaplanan vergiler ödenecektir.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talepli İncelemeler Kanun’un 4. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle, tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi/ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar da madde hükmünden yararlanılabilmektedir. Bu durumda, düzenlenen inceleme raporunun vergi dairesine intikali üzerine madde hükmü uygulanacaktır. Bu safhada da ödenecek tutarın tespitinde, tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinde belirtilen tutarlar dikkate alınacaktır.

 

F) Pişmanlıkla Veya Kendiliğinden Verilen Beyannameler / Bildirimler

31.05.2023 tarihine kadar, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilen beyannameler ile gümrük idaresine bildirilecek gümrük vergisi aykırılıklarıyla ilgili olarak yapılacak uygulama aşağıdaki şekildedir.

Ödenecek Tutarlar

 • Verginin / Gümrük vergisinin tamamı
 • Faiz, pişmanlık zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar

 

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

 • Vergi cezalarının tamamı
 • Faiz, gecikme faizi ve pişmanlık faizinin tamamı
 • İdari para cezalarının tamamı

 

G) Matrah ve Vergi Artırım

7440 sayılı Kanun’un 5. maddesinde 2018-2021 yıllarına ilişkin matrah artımı, 10. maddesinin yirmi yedinci fıkrasında ise 2022 yılına ilişkin matrah artırımı düzenlenmiştir. 2022 yılına ilişkin matrah artırımında, diğer yıllara göre bazı farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıda bütün yıllar için matrah artırımı özetlenecek, 2022 yılına özgü düzenlemelerden ayrıca bahsedilecektir.

 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Gelir Stopaj Vergisi (Sınırlı bazı ödemeler için)
 • Katma Değer Vergisi

Matrah artırımı yapılan yıl için, ilerleyen dönemlerde yapılan vergi incelemesi veya cezalı tarhiyat uygulanmayacaktır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2022 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

G.1- Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

Kurumlar vergisi mükellefleri, kurumlar vergisi matrahlarını aşağıda tabloda yer alan oranlarda artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Matrah Artırımı ve Vergi Oranları ile Asgari Artırım Tutarı
Beyannameye İlişkin Yıl Matrah Artırım Oranı Asgari Artırım Tutarı
2018 35% 200.000
2019 30% 215.000
2020 25% 230.000
2021 20% 260.000
2022 25% 500.000

 

2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunabilmek için iki önemli koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir:

İlk olarak, ilgili yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verilmiş olmalıdır.

İkinci olarak, bu beyannamelerde beyan edilen vergiye esas matrahlar, iki farklı yöntemle hesaplanan tutarların yüksek olanından az olmamalıdır. Bu hesaplama yöntemleri şu şekildedir:

İlk yöntem, 2021 takvim yılında beyan edilen matrahın %122,93 oranında artırılması suretiyle bulunan tutardır.

İkinci yöntem, 2022 takvim yılı üçüncü geçici vergilendirme döneminde beyan edilen matrahın %40 oranında artırılması suretiyle bulunan tutardır.

Yukarıdaki kıyaslamaya ek olarak, iki farklı durumda da matrah artırımı yapacak vergi mükellefleri için farklı kriterler belirlenmiştir:

 • Üçüncü geçici vergilendirme dönemi gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi henüz verilmemişse, ikinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinde beyan edilen matrahın %100 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar kıyaslamada dikkate alınacaktır.
 • Sadece birinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesi verilmişse, birinci geçici vergilendirme dönemi beyannamesinde beyan edilen matrahın %300 oranında artırılması suretiyle bulunan tutar kıyaslamada dikkate alınacaktır.
 • Eğer 2021 takvim yılı veya 2022’nin üçüncü geçici vergilendirme dönemi için gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde zarar beyan edilmiş ya da matrah oluşmamış (örneğin, beyanname verilmemiş) ise, 2022 yılı için matrah artırımı yapmak için bu şart aranmayacaktır. Matrah artırımı için hesaplanan tutar, belirlenen asgari tutarların altında olmamak kaydıyla, bu şartlar çerçevesinde belirlenen tutarların %25’i kadar dikkate alınacaktır.

G.2- Gelir Vergisi Matrah Artırımı

Gelir vergisi matrah artırımına ilişkin özet tabloya aşağıda yer verilmiştir;

Matrah Artırımı ve Vergi Oranları ile Asgari Artırım Tutarı
Yıl Matrah artırım oranları Asgari artırım tutarı (TL)
Bilanço esası ve serbest meslek kazancı
2018 35% 94.000
2019 30% 99.600
2020 25% 105.800
2021 20% 112.400
2022 25% 200.000

 

G.3- Katma Değer Vergisi Matrah Artırımı

Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerinde hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarda katma değer vergisi artırımı yapmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Katma Değer Vergisi Artırımı
Yıl Oran
2018 3%
2019 3%
2020 2,5%
2021 2%
2022 2%

 

G.4- Ücret, Serbest Meslek, Kira, Kar Payı ve Yıllara Yaygın İnşaat İşleri İstihkakı Ödemelerinde Stopaj Artırım

Mükellefler, ilgili vergilendirme dönemi için hesaplanan gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini artırarak, bu madde kapsamında belirtilen süre ve şartlar dahilinde ödemeleri durumunda, artırıma konu olan ödemeler nedeniyle ilgili vergilendirme dönemi için gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Yıl Ücret, Serbest Meslek, Kira ve Kar Payı Ödemelerinde Artırım Oranı Yıllara yaygın inşaat işleri istihkaklarında Artırım Oranı
2018 6 1
2019 5 1
2020 4 1
2021 3 1
2022 2 1

 

Verilmesi gereken muhtasar beyannamelerden en az bir döneme ilişkin beyanname verilmişse, beyan edilen ücret ödemelerinin gayrisafi tutar ortalaması alınarak bir yıla iblağ edilir. Bu tutar, artırıma esas olmak üzere yıllık ücretler üzerinden gelir (stopaj) vergisi matrahını oluşturur ve belirtilen oranlarda gelir vergisi hesaplanır.

G.5- Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajında Artırım

Kanunda belirlenen ödemelere ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden belirli oranlarda gelir (stopaj) vergisi artırması yapılması durumunda, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. Ayrıca, kar payı ödemeleri ve vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan kâr payı ödemeleri gibi ödemeler için de matrah artırımı yapılması gerekmektedir.

 • Matrah artırımı için belirli şartlar vardır, bunlar şunlardır: artırılan matrahların %80’inden az olmamak üzere artırılan matrahlar üzerinden %15 stopaj ödenmesi
 • Kâr paylarından matrah artırımı yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamdaki ödemeler için uygulanacak artırım oranları şöyledir:

Gelir (stopaj) vergisi artırım oranı
Yıl Vergi artırım oranı Yıllara yaygın inşaat işleri istihkaklarında

artış oranı

2018 6% 1%
2019 5% 1%
2020 4% 1%
2021 3% 1%
2022 2% 1%

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının (11) ve (13) numaralı bentlerinde yer alan ödemeler için, 2022 yılında uygulanacak tevkifat oranının %25’inden az olmamak üzere artırma yapıldığı takdirde, ilgili madde hükümlerinden yararlanılabilir.

 

H) İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

Bu Kanun ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine de imkan sağlanmaktadır.

Buna göre;

H.1- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için;

 • İşletmelerde bulunan ancak kayıtlara yansıtılmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kendi belirleyecekleri veya bağlı oldukları meslek kuruluşunun belirlediği rayiç bedel ile 31 Mayıs 2023 tarihine kadar (Bu tarih dahil olmak üzere) bir envanter listesi ile birlikte vergi dairelerine bildirilebilir ve kaydedilebilir. Bu kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, emtiaya ve makine, teçhizat ve demirbaşlara ayrı ayrı özel karşılık hesabı açacaklardır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin bir unsuru olarak kabul edilecek ve vergilendirilmeyecektir.

H.2- Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar,

Kayıtlarda yer almasına rağmen işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar: Bu durumda, işletme sahipleri, cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını veya meslek odalarının belirleyeceği oranları kullanarak fatura düzenleyerek ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını düzeltebilirler. KDV ilk taksit beyanname verme süresinde ödenecek ve diğerleri takip eden birinci ve ikinci ayda üç eşit taksitte ödenecektir.

H.3- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

 • İşletmeler, 31/12/2022 tarihi itibarıyla bilançolarında gösterilen ancak işletme bünyesinde bulunmayan nakit mevcutları ve işletmenin asıl faaliyet konusu dışındaki işlemler (örneğin, ortaklardan alınan borçlar veya ödünç verilen paralar) nedeniyle ortaya çıkan net alacak miktarları ile ilgili hesapları 31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilirler.
 • Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenmelidir.

 I) BEYAN VE ÖDEME SÜRELER

Bu Kanun hükmünden yararlanabilmek için;

 • 31/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulmalıdır.
 • Ödenecek tutarlar 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk taksit olarak ödenmeli ve kalan tutarlar en fazla 48 eşit taksitte ödenmelidir.
 • Hesaplanan tutarların tamamı ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenirse katsayı uygulanmaz.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) 12 eşit taksit için (1,09),

2) 18 eşit taksit için (1,135),

3) 24 eşit taksit için (1,18),

4) 36 eşit taksit için (1,27),

5) 48 eşit taksit için (1,36)

 

J) Kurumlara İstisna Ve İndirim Tutarlari Üzerinden Ek Vergi Getirilmesi (7740 sayılı kanun kapsamında)

  İlgili Kanun / Madde Ek Vergi Oranı
ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a) 5%
En az %15 Vergi Yükü Taşıyan Yurtdışı İştirak Kazançları(K.V.K. Mad. 5/1-b) 5%
Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri  Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c) 10%
Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç) 10%
Y. Fon ve Ort. Portföy İşl. Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d) 10%
Taşınmaz ve İşt. His. ile Kurucu Sen., İnt. Sen. ve R. Hakları Stş. Kazancı (K.V.K.Mad. 5/1-e) 10%
Bank. Fin. Kir. ya da Fin. Şir. veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumların Taş.ve İşt. His ile Kur.Sen.İnt.San.ve R. Hak. Sat. Kaz.(K.V.K.Mad.5/1-f) 10%
En az Vergi Yükü Taşıyan Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad.5/1-g) 5%
En az Vergi Yükü Taşıyan Yurtdışı İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan Kazançlar (K.V.K. Mad. 5/1-h) 10%
Eğ. Öğ. Kur. Öz. Kreş ve Gün. Bakım. ile Rehabilitasyon Mrkz. Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-ı) 10%
Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (K.V.K. Mad. 5/1-j) 0%
Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlar İstisna (K.V.K. Mad. 5/1-k) 10%
 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (K.V.K. Mad. 5/B) 10%
Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar 10%
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazanç 10%
TUGS Kay. Gemi İşl. Ve Devr. Sağlanan Kazançlar 10%
7143 S. Kanun Kapsamındaki Yurtdışı İstisna Kazançlar 10%
Diğer İndirimler ve İstisnalar 10%
Kur Koruma Kazanç İstisnaları (K.V.K. Geç Mad. 14) 0%
KAZANCIN BULUNMASI HALİNDE İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i) 0%
AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a) 10%
AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3) 10%
AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3/A) 10%
Tasarım İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3) 10%
Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b) 0%
Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c) 0%
Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç) 0%
Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yard. (K.V.K. Mad. 10/1-d) 0%
Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-e) 0%
Türkiye Kızılay Derneğine ve Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-f) 0%
Girişim Sermayesi Fonu (K.V.K. Mad. 10/1-g) 0%
Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi ve/veya Kazançların %50’si(K.V.K.Mad.10/1-ğ) 10%
Korumalı İşyeri İndirimi (K.V.K.Mad. 10/1-h) 0%
Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-ı) 10%
Teknogirişim Sermaye Desteği İndirimi (5746 s. Kanun Mad. 3/5) 10%
Teknokent Sermaye Desteği İndirimi (4691 s. Kanun Geçici Mad. 4) 10%
Kapadokya Alanı Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları 10%
Yatırım İndirimi İstisnası (G.V.K.. Geç Mad. 61) 0%
Diğer İndirimler 10%
K.V.K.nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 10%

 

2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 7440 sayılı kanun kapsamında kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, aynı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az % 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden % 5 oranında ek vergi hesaplanması ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenmesi öngörülmüştür.

 

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla; 

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.