Skip links

2023/2022 – Yeni Kanun Teklifi ile Vergi Kanunlarında ve Bazı Kanun/KHK’larda Öngörülen Düzenlemeler

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler : 2023-SR-2022
Konu : Yeni Kanun Teklifi ile Vergi Kanunlarında ve Bazı Kanun/KHK’larda Öngörülen Düzenlemeler

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

1) Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi

Kanunun yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörülmektedir.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 197 sayılı Kanun kapsamında motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler adına bu Kanunun yayımı tarihinde; bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtların sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler için ise kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirileceği ve tebliğ edilmiş sayılacağı düzenlenmektedir. Ayrıca maddede, söz konusu verginin ödeme şekli ve zamanı düzenlenirken, 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar ek motorlu taşıtlar vergisi bakımından da geçerli kılınmakta ve 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar da ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmektedir. Ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak maddede hüküm bulunmayan hallerde 197 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmekte ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

2) Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Satışına Uygulanan İstisnaların Kaldırılması

Kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurdukları taşınmazların satışı suretiyle gerçekleştirecekleri devir ve teslimlerde uygulanmakta olan KDV istisnası kaldırılmaktadır.

Kurumların, Kanunun yayım tarihinden önce iki tam yıl süre elde bulundurulan taşınmazların satışlarındaki KDV istisnası devam edecektir.

Diğer yandan Kurumlar Kanununun istisnalar; devir/bölünme ve hisse devri, kurumlar vergisi oranlarına ilişkin maddelerinde ek/değişiklikler yapılmıştır.

3) Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının 2 Katına Çıkarılabilmesine İlişkin Yetki

Aynı Kanun Teklifinin 2 nci maddesi ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payları tutarlarının iki katına kadar artırılması veya yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

4) ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Malların Maktu Vergi Tutarlarının Artırımına İlişkin Yeni Yetki

ÖTV kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların (akaryakıt ürünlerinin) maktu vergi tutarlarının altı ayda bir gerçekleşen ÜFE oranında yeniden belirlenmesi, belirlenmiş vergi tutarlarını 5 katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki getirilmiştir.

5) Asgari Ücret Desteği

İşverenlere İşsizlik Fonundan ödenmekte olan asgari ücret desteği 2023 yılının ikinci yarısında da aylık 500 TL olarak devam ettirilmesi öngörülmektedir.

6) Kurumların Vergisi Oranın %25’e Çıkarılması ve İhracattan Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi Oranının 5 Puan İndirimli Uygulanması

Kurumlar vergisi oranı %25 olarak belirlenmekte olup, söz konusu oranın; bankalar, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için %30 şeklinde uygulanması öngörülmektedir. Diğer taraftan, maddede yapılması öngörülen bir diğer değişiklik ile ihracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının, 5 puan indirimli olarak uygulanması sağlanmaktadır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla; 
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İletişim

Bize Yazın

info@vdd.com.tr

Adresimiz

Kore Şehitleri Caddesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:3 D:7-8 34398 Zincirlikuyu / İstanbul / Türkiye

Pazartesi - Cuma: 08:00 - 18:00

+90 212 272 27 77

Copyright ©2023 Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.