Skip links

2023/2024 – 7456 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi!

Bunu Yazıyı Paylaş
Sirküler: 2023-SR-2024
Konu: 7456 Sayılı Torba Kanun Yürürlüğe Girdi!

7456 sayılı “06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ” 15.07.2023 tarihli, 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu kanun ile aşağıda detayları bulunan vergi düzenlemeleri ve değişiklikleri yapılmıştır.

a) Kurumlar Vergisi Oranın 5 Puan Artırılması:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına göre “2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemleri kurum kazançlarına uygulanmak üzere”, Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınmaktaydı. Ayrıca bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınmaktaydı.

Yayımlanan bu Kanunun 21 nci maddesi ile kurumlar vergisi oranı %20’den %25’e çıkarılmış olup; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için ise %25’ten %30’a çıkarılmıştır.

b) İhracattan Elde Edilen Kazançlarda Kurumlar 5 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması:

21 nci maddedeki diğer bir değişiklik ise ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının, 5 puan indirimli olarak uygulanacak olmasıdır.

Yukarıda bahsedilen düzenlemeler, 01/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere 15/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

c) Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Satışına Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnasında Değişiklik:

Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-(e) bendine göre, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

Yayımlanan Kanunun 19 uncu maddesi ile kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerine yönelik istisna uygulaması kaldırılmıştır. 15/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Aynı Kanunun 22 nci maddesi ile söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren satışlarında, 5520 sayılı Kanunun 5/1-(e) bendinde yer alan %50 istisna oranının %25 olarak uygulanması düzenlenmiştir. 15/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında; taşınmazlar, iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri belirli şartlar dahilinde kısmi bölünme işlemine konu edilebilmektedir. Bu Kanunun 20 nci maddesi ile taşınmazlar, kısmi bölünme kapsamından çıkarılmıştır. 01/01/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

d) Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Satışında Uygulanan KDV İstisnasında Değişiklik:

Yayımlanan Kanunun 7 nci maddesi ile kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası da kaldırılmış olup; yine bu Kanunun 8 inci maddesi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnasının geçerli olması düzenlenmiştir. 15/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

e) Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi:

Yayımlanan Kanunun 1 inci maddesiyle, 15/07/2023 tarihi itibariyle kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınacaktır.

15/07/2023 tarihi itibariyle ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi, birinci taksiti Ağustos ayı sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte; 15/7/2023 tarihi ila 31/12/2023 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek motorlu taşıtlar vergisi ise bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi ile birlikte peşin olarak ödenecektir.

f) GEKAP Tutarlarının 2 Katına Çıkarılabilmesine İlişkin Yetki:

Kanunun 6 ncı maddesi ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payları tutarlarının iki katına kadar artırılması veya yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir. 15/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

g) Asgari Ücret Desteği:

Yayımlanan Kanunun 17 uncu maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 96 ncı madde eklenerek, 2023 yılı Temmuz ila Aralık aylarında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, madde metninde belirtilen işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66 Türk Lirası, aylık 500 Türk Lirası asgari ücret desteği sağlanmaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 Türk Lirası olarak dikkate alınacaktır. 01/7/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 15/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

h) Deprem Bölgesinde Bağışlanacak Konutların İnşası Dolayısıyla Yapılan Teslim ve Hizmetlerin 31/12/2024 Tarihine Kadar KDV’den İstisna Tutulması :

Kanunun 9 uncu maddesi ile deprem bölgesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31/12/2024 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler bu Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir. 15/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

i) ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Malların Maktu Vergi Tutarlarının Artırımına İlişkin Yeni Yetki:

Kanunun 12 nci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların vergi tutarlarını artırımına ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yetki değiştirilmektedir.

Kanuna göre, Cumhurbaşkanı (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katma kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

Ayrıca, (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere güncellenecektir. 15/07/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

j) Kurumların Diğer Yatırım Fonlarından Elde Ettikleri Gelirlere Yönelik Sağlanan İstisnanın Kaldırılması:

Kanunun 19 uncu maddesi ile yapılan bir diğer değişiklik ise kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisnanın kaldırılmasıdır. Düzenleme, 15/07/2023 tarihten itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma payları için uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

15 Temmuz Resmi Gazetesi için TIKLAYINIZ. 

Bilgi edinilmesi rica olunur.
Saygılarımızla; 
VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

Vergi Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İletişim

Bize Yazın

info@vdd.com.tr

Adresimiz

Kore Şehitleri Caddesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:3 D:7-8 34398 Zincirlikuyu / İstanbul / Türkiye

Pazartesi - Cuma: 08:00 - 18:00

+90 212 272 27 77

Copyright ©2023 Vergi Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.