Skip links

2023/2028 – Taşınmaz Bölünmesi 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Sona Eriyor!

Bunu Yazıyı Paylaş

Sirküler: 2023-SR-2028

Konu: Taşınmaz Bölünmesi 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Sona Eriyor!

7456 sayılı “06/02/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ” 15.07.2023 tarihli, 32249 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanmıştı.

Yayımlanan bu kanun ile; Kurumlar Vergisi Kanununun 19ncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında; taşınmazlar, iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri belirli şartlar dahilinde kısmi bölünme işlemine konu edilebilmekte iken; bu Kanunun 20 nci maddesi ile taşınmazlar, kısmi bölünme kapsamından çıkarılmış olup, 01/01/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

KVK’nun 19’uncu maddesinde yer alan “kısmi bölünme” düzenlemesinde, taşınmazların kısmi bölünmeye konu edilebileceği hükmü yer almaktadır. İşbu düzenlemeye göre “Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar” kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir.”

Mevcut durumda kısmi bölünmenin getirdiği vergisel avantaj ise; KVK’nın 20.maddesinin 3.fıkrasında düzenlenmiş olup; kısmi bölünme işlemlerinden doğan kârlar hesaplanmayarak vergilendirilmeyecektir. 19 ve 20nci madde hükümleri birlikte değerlendirildiğinde ise kısmi bölünme kapsamında devredilen iktisadi kıymetlerin rayiç değerleri üzerinden değil de kayıtlı değerleri üzerinden şirketin kayıtlarından çıkışı yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu şekilde işlem yapıldığında kısmi bölünme kapsamında teslim edilen iktisadi kıymetler nedeniyle bir kâr oluşmamaktadır. Ayrıca yapılacak kısmi bölünme işlemlerinde KVK’nın 19. maddesinden de anlaşılacağı üzere bölünen şirket, taşınmazın kayıtlı değeri üzerinden ayni sermaye olarak bir başka sermaye şirketine devredilebilmektedir. Devir neticesinde taşınmazın devredildiği şirket nezdinde oluşan sermaye artırımı/sermaye oluşumu sebebiyle çıkarılan hisseler, bölünen şirkete verilebileceği gibi bölünen şirketin ortaklarına da verilebilmektedir. Bölünen şirketin ortaklarına, taşınmazın devredildiği şirketin hisselerinin verilmesi halinde ise bu hisselerinin iktisap tarihi olarak bu yeni hisselerin verilmesine neden olan, bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği tarih esas alınacaktır. Böylece gerek gelir vergisi ve gerekse kurumlar vergisi açısından iki yıllık elde ya da aktifte tutma süresi kesintiye uğramayacaktır. Bu sebepten dolayı tam mükellef kurumların en az iki yıl aktifinde tuttuğu taşınmazların satışından doğan kazançların %50’sinin belli şartlarla kurumlar vergisinden istisnası bakımından da bir hak kaybı bulunmamaktadır.

KVK’daki şartları sağlayan kısmi bölünme işlemi aynı zamanda; KDV Kanunu’nun 17/4-c bendi uyarınca Katma Değer Vergisinden, Damga Vergisi Kanunu’nun istisna edilen nci kağıtları düzenleyen 2 sayılı tablonun “Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar” başlığının IV-17’nci maddesine göre Damga Vergisinden, Harçlar Kanunu’nun 123’ncü maddesi gereğince Harçlardan istisna edilmiştir.

Yayımlanan 7456 Sayılı Kanun kapsamında, Kanun’un 20. maddesi gereğince işletmelerin aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların kısmi bölünme yolu ile devri, 01.01.2024 tarihinden itibaren mümkün olmayacaktır. Bu sebeple, aktifinde bulunan taşınmazını kısmi bölünme suretiyle devretmek isteyen şirketlerin, alacaklılar ve ortaklar için yapılan ilanların ve itiraz/bekleme sürelerinin uzun olmasından dolayı, işlemlerin yaklaşık 3-4 aylık bir süre aldığı gözönünde  bulundurduğumuzda, 2023 yılı sonuna kadar kısmi bölünme işlemine başlamak ve tamamlamak mümkündür.

Bilgi edinilmesi rica olunur

Saygılarımızla;

VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

This website uses cookies to improve your web experience.