Skip links

İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Standart Talep Dilekçesinin Süresinde Verilmemesi İle İlgili Aynı Mahkemeden Farklı Kararlar

Bunu Yazıyı Paylaş

İndirimli Orana Tabi İşlem Standart Talep Dilekçesi

I. Standart Talep Dilekçesi İle İlgili Mevzuat

3065 sayılı Kanununun (29/2) nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan verginin iadesinin en geç izleyen yıl talep edilmesi gerekmektedir.

23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ [1] ile gerekli düzenlemeler yapılmış olup 2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki iade talep sürelerine uyulması istenilmiştir.

Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dâhil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için (teminatla talep edilen iadelerde teminat dâhil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur.

Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde aranan belgeler süresinde ibraz edilmekle birlikte, bu belgelerin muhteviyatında eksiklikler bulunması halinde, eksikliklerin bu süreden sonra tamamlanabilmesi mümkündür. [2]

 

TEBLİĞ HÜKMÜ NE DİYOR?

(X) İnşaat A.Ş. 2020 yılında teslim ettiği indirimli orana tabi konutlarla ilgili olarak vermiş olduğu 2021/Kasım beyannamesine ilişkin 439 kodlu satırda 600 bin TL “İadeye Konu Olan KDV” beyan etmiştir. (X) İnşaat A.Ş., 31.12.2021 tarihine kadar standart iade talep dilekçesi ve diğer belgeleri ibraz ederek iade talebinde bulanabilecektir.

Tebliğ hükmüne göre, mükellefin KDV iade süreci ile ilgili bütün hususları eksiksiz yerine getirmiş olmasına karşılık sadece standart talep dilekçesinin 31.12.2021 tarihinden sonraki herhangi bir tarihte  verildiğinden bahisle KDV iade talebi vergi dairesince reddedilmektedir.

 

II. Aynı Konu, Aynı Mahkeme Ama Farklı Karar

İstanbul 13. Vergi Mahkemesinin 26.11.2021 tarih ve Esas No: 2021/804 ve 2021/3002 sayılı Kararı(DAVANIN REDDİNE) İstanbul 13. Vergi Mahkemesinin 31.01.2022 tarih ve Esas No: 2021/1758 ve 2022/155 sayılı Kararı(DAVANIN KABULÜNE)
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Genel Tebliği’nin IV-A.8.1. maddesinde, mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dâhil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için TEBLİĞİN ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmalarının zorunlu olduğu hususlarının belirtildiği, davacı tarafından her ne kadar 2019 yılı ait indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade/mahsup talebinin 2020/04 KDV beyannamesi ile beyan edildiği belirtilmiş ise de 31.12.2020 tarihine kadar standart iade dosya numarası ile talepte bulunmuş olması gerekirken talep dilekçesinin 08.01.2021 tarihinde verilmesi halinde iade talebinin mali idare tarafından reddedilmesi hukuka aykırı değildir. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29.maddesinin 2 fıkrasında, bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolaysıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolunacağı ve iade edilemeyeceği, 28. Madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup, teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek sınırı ne zaman verilmesi gerektiğine dair de açık düzenleme bulunmadığı, iadeye ilişkin usul ve esasların belirlendiği KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-3.) bölümünün dördüncü paragrafı ile standart iade talep dilekçesinin teslimlerin gerçekleştiği yılı izleyen yılsonuna kadar verilmesi gerektiği yönünde Kanun maddesinde öngörülmeyen şekilde İKİNCİL DÜZENLEYİCİ işlem olan tebliğ hükmü ile süre sınırlaması getirildiği görülmektedir.Kanunun Maliye bakanlığına vermiş olduğu yetki ancak iade/mahsup talebinin nereye ve nasıl yapılacağı, hangi dönemde yapılacağı, iade işleminde hangi belgelerin aranılacağı gibi düzenlemelerle sınırlı olarak kullanılacağının kabulü zorunlu olup, bu yetkinin mükellefin iade hakkının özüne dokunabilecek bir şekilde kullanılması hukuken kabul edilemez.

Kanun ile tanınan bir hakkın Kanun hükmünde öngörülmediği halde, genel tebliğ gibi ikincil bir mevzuatla hak düşürücü süre ihdas edilmek ve hakkın kullanımına engel olacak şekil şartları ve yorumlar getirmek suretiyle kapsamının daraltılması mahiyetinde olduğu, Tebliğ ile getirilmesi suretiyle davacının Kanun gereği sahip olduğu iade hakkının kullanılmasının engellenmesi şeklinde ortaya çıkan hukuki durumun hukuk devleti ilkesinin normlar hiyerarşisi prensibine ve Anayasanın 73. Maddesinde yer alan verginin kanuniliği ilkesine aykırılık teşkil edeceği açık olup,  söz konusu Genel Tebliğin ilgili hükümlerinin, iade hakkının özünü daraltan bir uygulamaya yol açtığı, sonucuna varıldığından sırf standart iade talep dilekçesinin süresinde verilmediğinden bahisle iadenin esasına ilişkin bir inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın usuli bir şartın gerçekleşmediğinden bahisle iade talebinin reddine dair tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.


EL NETİCE,

İstanbul 13. Vergi Mahkemesinin İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Standart Talep Dilekçesinin Süresinde Verilmemesi ile ilgili 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde biri reddine, biri de kabulüne olmak üzere farklı kararlar vermiş olmasını düşündürücü buluyorum.

 

Saygılarımızla;

Muharrem ÖZDEMİR                                                                       
Manisa (E) Defterdarı
Vergi (E) Müfettişi
Yeminli Mali Müşavir
www.vdd.com.tr

 

Dip Notlar:

[1] 15.02.2019 tarih ve 30687 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Standart Talep Dilekçesinin Süresinde Verilmemesi Nedeniyle Yaşanan Mağduriyetlerin Ölçülülük İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

This website uses cookies to improve your web experience.