Skip links

Riskli Yapıların Dönüşümünde Damga Vergisi İstisnası

Bunu Yazıyı Paylaş
I- GİRİŞ:

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler yapmak üzere 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 2012 Yılında Yürürlüğe Girmiştir.

Yine aynı tarihte 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girmiş olup, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esaslar belirlenmiştir.

İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre, rezerv yapı alanı, riskli alan, riskli yapı ve taşınmazlar tanımlanmış ve uygulamaya yapmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı olarak afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütmek üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurumu kurulmuştur.

Bu kapsamda, 6306 sayılı Kanun'un 1 inci maddesinde tanımlanan amaç doğrultusunda, "riskli yapı” olarak tespit edilen bir binanın yıkılarak yerine standartlara uygun yeni bina yapılması halinde, söz konusu riskli bina yenilenmiş ve Kanun'da belirtilen amaç gerçekleşmiş olacaktır.

II. DAMGA VERGİSİ İSTİSNA YÖNÜNDEN UYGULAMA NASIL OLACAK?

II.1. Genel Mevzuat

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (b) fıkrasında, idarenin; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini ifade edeceğini;

2 nci maddesinin (ç) fıkrasında, risk alanının; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade ettiği,

6 ncı maddesinin 12 fıkrasında ise, Bakanlığın, bu Kanunda belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ'ye veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 7 nci maddesinin 7153 ve 7181 sayılı Kanunlarla değişik dokuzuncu fıkrasında ise, "Bu Kanun uyarınca yapılacak olan ve Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve dönüşüme konu yapıların inşası işini yüklenen müteahhit ile malik ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinden birinin taraf olduğu;

a) Bu Kanun kapsamındaki taşınmazların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile bu Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların malik, işi yüklenen müteahhit ve en az bir yıldır kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak riskli yapıyı kullanan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri,

b) Bu Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, bu Kanun kapsamındaki parsellerde veya alanlarda veya söz konusu parsel ve alanların dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut bir yapının satın alınması veya ipotek tesis edilmesi işlemleri,

c) Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri ile bu bentlerde belirtilen yapıların dönüşümüne ilişkin olarak Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler için bazı vergisel muafiyetler getirilmiştir.

> Noter harcı,
> Tapu harcı,
> Belediyelerce alınan ücret ve harçlardan,
> Veraset ve intikal vergisi,
> Döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar,
> Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden,
> Bu Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlere bu amaçlarla kullandırılan krediler dolayısıyla lehe alınacak paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisnadır.
> Bu Kanun kapsamındaki iş, işlem ve uygulamalar, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi ve İdarenin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri tarafından yürütülüyor ise, bu şirketlerce yapılan iş, işlem ve uygulamalarda da bu fıkrada belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.


488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği,

8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları , belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; "II-Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının; "IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında ise, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

II.2. 6306 sayılı kanun çerçevesinde ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemelerinde damga vergisi

Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemleri bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar da dahil olmak üzere damga vergisinden istisnadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyelere Yetki Devri Halinde Damga Vergisi İstisnası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak Belediyelere yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin belediye tarafından yapılacağını belirlemeye yetkili olduğu dikkate alındığında, 6306 sayılı Kanun kapsamında belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili Belediyeye yetki verilmiş olması ve söz konusu işin adı geçen Bakanlıkça verilen yetki kapsamında yapıldığının ilgili Bakanlıktan tevsiki halinde, ilgili Belediye tarafından ihale edilen yapım işine ilişkin düzenlenen sözleşmenin damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin Damga Vergisi İstisnası

2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesinde, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulaması açısından özel bütçeli idareler kapsamında değerlendirilir." hükmüne yer verilmiş olup bu hüküm gereğince TOKİ damga vergisi uygulamasında resmi daire kapsamına girmektedir.

TOKİ tarafından ihale edilen Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan içerisinde yapılacağının ihale makamından alınacak yazıyla tevsiki koşuluyla, söz konusu işe ilişkin ihale kararı, sözleşme ve hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından ihale edilen yapım işi ihalesinin 6306 Sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin Esas sözleşmesinin 1 inci maddesinde’ Aşağıda bilgileri verilen kurucu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğine uygun surette paylarını halka arz etmek üzere göre kayıtlı sermaye esaslarına göre bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

Buna göre, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu uygulaması bakımından resmi dairelerin ve resmi daire olmasalar dahi kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların uygulaması bakımından almış oldukları her türlü ihale kararlarının damga vergisine tabi olduğu dikkate alındığında, kamu tüzel kişiliğine haiz kurum ya da resmi daire olmayan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından alınan ihale kararının damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ihalesi yapılan Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin damga vergisi istisnası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak TOKİ'ye veya İdareye yetki devrine ve bu iş ve işlemlerden hangilerinin TOKİ veya İdare tarafından yapılacağını belirlemeye yetkili olduğu dikkate alındığında, 6306 sayılı Kanun kapsamında belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne yetki verilmiş olması ve söz konusu işin adı geçen Bakanlıkça verilen yetki kapsamında yapıldığının ilgili Bakanlıktan tevsiki halinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ihale edilen söz konusu işe ilişkin alınan ihale kararının ve adı geçen ortaklık ile şirketiniz arasında düzenlenen "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmesinin; sözleşmenin kapsadığı gayrimenkullerden tapuda "riskli yapı" şerhi tescil edilmiş olan kısmına isabet eden tutarın damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

III. SONUÇ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, Bakanlık, TOKİ, İller Bankası Anonim Şirketi, İdare ve bunların iştirakleri ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis işlemleri damga vergisinden istisna edilmiştir.

Bu durumda, 6306 sayılı Kanun kapsamında yeniden inşa edilen gayrimenkulün hak sahibi ile müteahhit dışında kalan, üçüncü bir kişi konumundakilere satılması halinde ise, 6306 sayılı Kanun ile getirilen istisnadan yararlanmasına olanak sağlamamaktadır.

Muharrem ÖZDEMİR
Manisa (E) Defterdarı
Vergi (E) Müfettişi
Yeminli Mali Müşavir
www.vdd.com.tr

Dip Notlar:

[1]31.05.2012 tarih ve 28309 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 15.12.2012 tarih ve 28498 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3] 09.11.2023 tarih ve 32364 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 07.09.2016 tarih ve 90792880-155.15[2015/3776]-219214 sayılı özelgesi

[5] 10.12.2018 tarih ve 30621 Sayılı Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[6] 10.07.2019 tarih ve 30827 Sayılı Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[7] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 28.12.2023 tarih ve E-97895701-155[2023/244] – 1539197 Sayılı Özelgesi

[8] 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 53 üncü maddesiyle bu fıkraya il özel idareleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları,” ibaresi eklenmiştir.

[9] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 15.04.2021 tarih ve 90792880-155.15[6696]-141397 sayılı özelgesi

[10] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 14.11.2017 tarih ve 97895701-155[2016/323]-455008 sayılı özelgesi

This website uses cookies to improve your web experience.